Modlitby boli nariadené pápežom Levom XIII. po tichej sv. omši. (Odpustky: 10 rokov, - a za trojitý vzdych na konci: 7 rokov.) Tieto modlitby vynechajú sa po tichých omšiach, ktoré sa odbavujú s istou slávnostnosťou (napr. po votívnej omši Božského Srdca na prvý piatok, po omši prvoprijímajúrich, kňazskej vysviacky, sobáša atď.); podobne, keď po omši bezprostredne nasleduje posv. funkcia, ako napr. Libera, požehnanie so Sviatosťou Oltárnou, modlitby nariadená biskupom. Vo svojom Motu proprio z 25. 09. 1888. Jeho Svätosť Lev XIII. udelil veriacim, ktorí odriekajú dlhú formu modlitby k sv. Michaelovi Archanjelovi raz denne odpustky 300 dní.klacanie

3 x Ave Maria
 
3 x Zdravas Mária

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
℟. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
℟. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
℟. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

 Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
℟. S
vätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
℟. S
vätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
℟. S
vätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Salve Regina

 
Zdravas Kráľovná

Salve Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Evae. Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrymarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium, ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
℣. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.
℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

 Zdravas, Kráľovná, Matka milosrdenstva, život, sladkosť i nádej naša, zdravas. K tebe voláme, vyhnaní synovia Evy. K tebe vzdycháme nariekajúci a plačúci v tomto slzavom údolí. A preto, orodovnica naša, obráť k nám milosrdné oči svoje, a po tomto putovaní ukáž nám Ježiša, požehnaný plod života svojho. Ó milostivá, ó dobrotivá, ó sladká Panna Mária.
℣. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
℟. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.


Oratio
 
Orácia

Orémus.
Deus, refúgium nostrum et virtus, populum ad te clamantem propitius respice; et intercedente gloriosa, et immaculata Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Ioseph, eius Sponso, ac beatis Apostolis tuis Petro et Paulo, et omnibus Sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sanctae Matris Ecclesiae, preces effundimus, misericors et benignus exaudi.
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

 Modlime sa.
Bože, útočište naše a sila, shliadni milostivo na ľud k tebe volajúci, a na prímluvu slávnej a nepoškvrnenej Panny, Rodičky Božej, Márie, blahoslaveného Jozefa, jej ženícha, i svätých apoštolov tvojich, Petra a Pavla, a všetkých svätých, vyslyš milostivo a dobrotivo prosby, ktoré tebe za obrátenie hriešnikov, za slobodu a povýšenie svätej matky Cirkvi prednášame. Skrze tohože Krista, Pána nášho.
Skrze tohože Krista, Pána nášho. Amen.

Sancte Michael Archangele
 
K sv. Michaelovi Archanjelovi

Sancte Michaël Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae Caelestis, satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen.

 Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji; proti zlosti a úkladom diablovým buď nám ochranou. Pokorne prosíme: Nech ho zavráti Boh. A ty, knieža vojska nebeského, mocou Božskou zažeň do pekla satanáša a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší po svete potulujú. Amen.

Cor Iesu sacratissimum
 
K Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

℣. Cor Iesu sacratissimum.
℟. Miserere nobis.
℣. Cor Iesu sacratissimum.
℟. Miserere nobis.
℣. Cor Iesu sacratissimum.
℟. Miserere nobis.

 ℣. Najsvätejšie Srdce Ježišovo.
℟. Zmiluj sa nad nami.
℣. Najsvätejšie Srdce Ježišovo.
℟. Zmiluj sa nad nami.
℣. Najsvätejšie Srdce Ježišovo.
℟. Zmiluj sa nad nami.