Súkromná omšová pobožnosť

IV. Čítanie

 
 

So zvláštnou zbožnosťou a pozornosťou sa správam voči Písmu svätému, v ktorom sú naznačené dejiny nášho spasenia a z ktorého hovoria k nám hrdinovia našej svätej viery. Najmä si ctím listy sv. Pavla apoštola, ktorý tak úchvatne a presvedčivo píše vo svojom liste Kolosanom: »Bratia, ďakujeme Bohu Otcovi, že nás urobil hodnými mať so svätými účasť na údele svetla. — On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme (skrze jeho krv) vykúpenie a odpustenie hriechov... « Daj, Bože, aby nijaké čítanie náboženské nezostalo u mňa bez vplyvu, bez duševného osohu. Daj, aby som aj ja mal podiel na tomto dedičstve svätých vo svetle, aby som bol neohrozeným apoštolom Krista Ježiša, dobrým kresťanom, dobrým katolíkom.

 
 
 
 
 
 In: KÖRPER, K.: Prameň z Boha. Modlitebná, obradná, omšová, rozjímačná a poučná kniha pre vzdelaných katolíkov. Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1948. Nihil obstat. Dr. Josephus Szombath, cenzor dioec. Imprimi potest. Nr. 10.228/1942. Tyrnaviae, die 28. Novembris 1942, Dr. Paulus Jantausch, Eppus, Admin. Apostolicus.