Súkromná omšová pobožnosť

VIII. Prefácia

 
 

Pán s nami! Pozdvihnime myseľ svoju k výšinám! Vzdávajme vďaky Pánu Bohu nášmu! Tak sa to sluší a patrí! Veru je to aj spravodlivé aj spásonosné, aby sme sa Ti, najsvätejší Pane, všemohúci Otče, večný Bože, vždy a všade poďakovali: Ty si nás stvoril, Ty si nás spasil, Ty si nás posvätil, Ty si nás prijal vo svätom krste do opatery svojej, Ty si sa postaral, aby sme mali dobrú výchovu, a Ty sa staráš o náš každodenný duševný a telesný pokrm. Na Tvoju prozreteľnosť sme odkázaní a v Tebe sa nesklameme nikdy. A preto s anjelmi a archanjelmi, s celým zástupom nebeským prespevujeme hymnu slávy Tvojej bez prestania volajúc; svätý, svätý, svätý Pán Boh náš, plné sú nebesia a zem slávy Tvojej, Hosana na výsostiach. Požehnaný, kto prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach. Amen.

 
 
 
 
 
 In: KÖRPER, K.: Prameň z Boha. Modlitebná, obradná, omšová, rozjímačná a poučná kniha pre vzdelaných katolíkov. Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1948. Nihil obstat. Dr. Josephus Szombath, cenzor dioec. Imprimi potest. Nr. 10.228/1942. Tyrnaviae, die 28. Novembris 1942, Dr. Paulus Jantausch, Eppus, Admin. Apostolicus.