Súkromná omšová pobožnosť

XIII. Po prijímaní

 
 Všemohúci večný Bože, ešte raz Ťa vrúcne prosím, vzhliadni na nás milostivo a pre zásluhy svätých Svojich spravuj nás na tej ceste, ktorá je jedine šľachetná, istá, statočná a nevinná, a ktorá vedie najistejšie k cieľu života nášho, k Tebe do večnosti. Amen. 
 
 
 
 
 In: KÖRPER, K.: Prameň z Boha. Modlitebná, obradná, omšová, rozjímačná a poučná kniha pre vzdelaných katolíkov. Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1948. Nihil obstat. Dr. Josephus Szombath, cenzor dioec. Imprimi potest. Nr. 10.228/1942. Tyrnaviae, die 28. Novembris 1942, Dr. Paulus Jantausch, Eppus, Admin. Apostolicus.