Vo svojom Motu proprio z 25. 09. 1888. Jeho Svätosť Lev XIII. udelil veriacim, ktorí odriekajú dlhú formu modlitby k sv. Michaelovi Archanjelovi raz denne odpustky 300 dní. Jej znenie je tu uverejnené podľa Collectio precum piorumque operum quibus romani pontifices in favorem omnium christifidelium aut quorumdam coetuum personarum indulgentias adnexuerunt ab anno 1899 ad 1928, čo môžeme preložiť ako Zbierka prvotriednych a zbožných diel, ku ktorým rímski pápeži pripisovali odpustky v prospech všetkých kresťanov alebo určitých skupín osôb od roku 1899 do roku 1928. Skrátená verzia modlitby spolu s Ave, Salve a modlitbkou k Najs. Srdcu Ježišovmu boli nariadené pápežom Levom XIII. po tichej sv. omši. Tento súbor je známy ako Oratio Devotissima S. Leonis XIII. Papæ.

Ad S. Michaël Archangele

 
K sv. Michaelovi Archanjelovi

Princeps gloriosíssime cæléstis milítiæ, sancte Míchael Archángele, defénde nos in prǽlio et colluctatione, quæ nobis advérsus príncipes et potestátes, advérsus mundi rectóres tenebrárum harum, contra spirituália nequítiæ, in cæléstibus. Veni in auxílium hóminum; quos Deus creávit inexterminabiles, et ad imaginem similitudinis suae fecit, et a tyrannide diaboli emit pretio magno. Proeliare hodie cum beatorum Angelorum exercitu proelia Domini, sicut pugnasti contra ducem superbiae luciferum, et angelos eius apostaticos: et non valuerunt, neque locus inventus est eorum amplius in caelo. Sed proiectus est draco ille magnus, serpens antiquus, qui vocatur diabolus et satanas, qui seducit universum orbem; et proiectus est in terram, et angeli eius cum illo missi sunt.

En antiquus inimicus et homicida vehementer erectus est. Transfiguratus in angelum lucis, cum tota malignorum spirituum caterva late circuit et invadit terram, ut in ea deleat nomen Dei et Christi eius, animasque ad aeternae gloriae coronam destinatas furetur, mactet ac perdat in sempiternum interitum. Virus nequitiae suae, tamquam flumen immundissimum, draco maleficus transfundit in homines depravatos mente et corruptos corde; spiritum mendacii, impietatis et blasphemiae; halitumque mortiferum luxuriae, vitiorum omnium et iniquitatum.

Ecclesiam, Agni immaculati sponsam, vaferrimi hostes repleverunt amaritudinibus, inebriarunt absinthio; ad omnia desiderabilia eius impias miserunt manus. Ubi sedes beatissimi Petri et Cathedra veritatis ad lucem gentium constituta est, ibi thronum posuerunt abominationis et impietatis suae; ut percusso Pastore, et gregem disperdere valeant.

Adesto itaque, Dux invictissime, populo Dei contra irrumpentes spirituales nequitias, et fac victoriam. Te custodem et patronum sancta veneratur Ecclesia; te gloriatur defensore adversus terrestrium et infernorum nefarias potestates; tibi tradidit Dominus animas redemptorum in superna felicitate locandas.

Deprecare Deum pacis, ut conterat satanam sub pedibus nostris, ne ultra valeat captivos tenere homines, et Ecclesiae nocere. Offer nostras preces in conspectu Altissimi, ut cito anticipent nos misericordiae Domini, et apprehendas draconem, serpentem antiquum, qui est diabolus et satanas, ac ligatum mittas in abyssum, ut non seducat amplius gentes.

Inc tuo confisi praesidio ac tutela, sacri ministerii nostri auctoritate [si fuerit laicus, vel clericus qui ordinem exorcistatus nondum suscepit, dicat: sacra sanctae Matris Ecclesiae auctoritate], ad infestationes diabolicae fraudis repellendas in nomine Iesu Christi Dei et Domini nostri fidentes et securi aggredimur.

 Ó, slávne Knieža nebeského vojska, svätý Michal archanjel, bráň nás v boji a strašnom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto sveta temnoty, proti zlým duchom. Príď na pomoc ľuďom, ktorých Všemohúci Boh stvoril ako nesmrteľných na svoj obraz a podobu a za veľkú cenu ich vykúpil z tyranie diabla. Bojuj aj dnes Pánov boj v čele vojska svojich svätých anjelov, ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkým jeho vzbúreným anjelom. Nepremohli Ťa a už viac pre nich niet miesta v Nebi. A ten veľký drak, prastarý had, ktorý sa nazýva diabol a satan, ktorý zvádza celý svet, bol vyhnaný a zvrhnutý na zem a jeho anjeli boli poslaní s ním. 

Ale hľa! Odveký nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova mocne povstal. Premenený na anjela svetla obchádza s celým zástupom zlých duchov, napádajúc zem, aby vymazali Meno Boha a Jeho Pomazaného, aby drancovali, zabíjali a do večného zatratenia odvádzali duše, ktorým bola určená koruna večného života. Tento zlý had vlieva jed svojej zloby do zvrátených myslí a skazených sŕdc ako nečistú rieku. Šíri ducha lži, bezbožnosti a rúhania a zhubný dych nečistoty a každej formy neresti a neprávosti.

Najzúrivejší nepriatelia naplnili Cirkev, nevestu Nepoškvrneného Baránka horkosťou a opojili ju žlčou. Položili svoje bezbožné ruky na všetky jej sväté poklady. Na tom mieste, kde bola zriadená stolica najsvätejšieho Petra, Katedra pravdy pre osvietenie národov, tam postavili trón svojej ohavnosti a bezbožnosti, aby udreli pastiera a rozptýlili stádo.

Preto, nepremožiteľné Knieža, príď Božiemu ľudu na pomoc proti tejto duchovnej zlobe a daj mu víťazstvo. Svätá Cirkev si Ťa ctí ako svojho strážcu a patróna. Chváli sa Tebou ako obrancom proti bezbožným mocnostiam zeme a pekla. Tebe Pán zveril duše vykúpených, aby dosiahli nebeskú blaženosť.

Prosíme Boha pokoja, aby nám položil satana pod nohy, aby už nemohol držať ľudí v zajatí a škodiť Cirkvi. Prednes naše modlitby pred tvár Najvyššieho, aby nás rýchlo predchádzala Pánova milosť a zajmi draka, prastarého hada, ktorým je diabol a satan, a uvrhni ho zviazaného do priepasti, aby viac nemohol zvádzať národy.

Preto dôverujúc v Tvoju pomoc a ochranu, autoritou našej posvätnej služby (laik alebo klerik, ktorý ešte neprijal úrad exorcistu, nech povie: autoritou svätej Matky Cirkvi), konáme s dôverou a vierou, aby sme vykorenili nákazu diabolskou lžou, v mene Ježiša Krista, nášho Boha a Pána.

 
℣. Ecce Crucem Dómini, fúgite partes advérsæ.
℟. Vicit Leo de tribu Juda, radix David.
℣. Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos.
℟. Quemádmodum sperávimus in te.

℣. Dómine, exáudi oratiónem meam.
℟. Et clamor meus ad te véniat.
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.

 ℣. Hľa, Pánov kríž, rozptýľte sa, nepriateľské mocnosti.
℟. Zvíťazil Lev z kmeňa Júdovho, koreň Dávidov.
℣. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami.
℟. Ako dúfame v Teba.

℣. Pane, vypočuj moju modlitbu.
℟.
A moje volanie nech dôjde ku Tebe. 
℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.

Oratio
 
Orácia

Orémus.
Deus, et Pater Domini nostri Iesu Christi, invocamus nomen sanctum tuum, et clementiam tuam supplices exposcimus ut, per intercessionem immaculatae semper Virginis Dei Genetricis Mariae, beati Michaelis Archangeli, beati Ioseph eiusdem beatae Virginis Sponsi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum, adversus satanam, omnesque alios immundos spiritus, qui ad nocendum humano generi animasque perdendas pervagantur in mundo, nobis auxilium praestare digneris.
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.
 Modlime sa.
Bože a Otče nášho Pána Ježiša Krista, vzývame Tvoje Sväté Meno a pokorne prosíme Tvoju zhovievavosť, aby si na príhovor Márie, Nepoškvrnenej, vždy panenskej Matky Božej, svätého Michala archanjela, svätého Jozefa Snúbenca tej istej presvätej Bohorodičky, svätých apoštolov Petra a Pavla a všetkých svätých, ráčil nám pomôcť proti satanovi a všetkým ostatným nečistým duchom, ktorí sa ku škode ľudského rodu a na skazu duší potulujú po svete.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.