Neprestajne sa za vás modlíme a prosíme, aby vás naplnilo poznanie jeho vôle a všetka duchovná múdrosť a rozumnosť; aby ste žili bohumilo, na jeho úplnú spokojnosť, prinášajúc ovocie všetkých dobrých skutkov a rastúc v poznaní Boha. Aj aby vás posilnil všetkým účinkom svojej slávnej moci a dal vám trpezlivosti a dobrotivosti, aby ste mohli radostne ďakovať Otcovi, že nás urobil hodnými mať so svätými účasť na údele svetla. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie hriechov.
Preto aj my odo dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste boli naplnení poznaním[1] jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti, aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána, a páčili sa mu vo všetkom, tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha, a aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli veľmi trpezliví a vytrvalí a s radosťou vzdávali vďaky Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.[2]
[1] Poznanie nie čisto intelektuálne, ale ako prameň čnostného života.
[2] Verše 13-20: Pavol tu vložil krásny hymnus na Kristovu vznešenosť a na dielo jeho spásy; podobný kristologický hymnus je vo Flp 2, 6-11.
Preto i my, od toho dňa, jako sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, aby ste sa naplnili poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti; aby ste žili Boha hodne[1] a ľúbili sa mu vo všetkom; aby ste prinášali ovocie v každom dobrom skutku a rástli v poznaní Boha; aby ste boli posilnení[2] všetkou silou, dľa moci jeho slávy, ku všetkej trpelivosti[3] a vytrvalosti[4] s radosťou, i aby ste ďakovali Bohu Otcovi, ktorý učinil nás hodnými podielu na dedictve[5] svätých vo svetle[6]; ktorý vytrhol nás z moci temnosti[7] a preniesol do kráľovstva[8] svojho najmilšieho Syna, v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv[9], odpustenie hriechov;
[1] Podľa gréckeho: hodní Pána, Krista, t. j. ako sa sluší na kresťana.
[2] Posilnení... Z vlastných síl nik nemôže viesť kresťanský život a byť spasený; k tomu nám je potrebná milosť Božia, a túto milosť nám Kristus nadobudol skrze svoju mohutnú slávu, t. j. skrze smrť a vzkriesenie.
[3] Kto chce byť s Kristom oslávený, musí s ním i trpieť.
[4] Len kto vytrvá až do konca, bude spasený.
[5] Dedictvo svätých je: 1. Cirkev, v ktorej ľudia sú vyvoleným národom Božím; 2. nebo, kde budú kraľovať s ním.
[6] Svetlo tu znamená blaženosť, alebo i jasné poznanie nášho nadprirodzeného určenia a mravných zásad.
[7] Moc temnosti je stav, v ktorom ľudia neznali svojho nadprirodzeného určenia, teda ohľadom neho boli jakoby vo tme. V tomto stave panoval hriech a diabol, tí mali ľudí pod mocou.
[8] Z otrokov spravil kráľov.
[9] „Skrze jeho krv“ chybí v gréckej osnove.