Ty si zachránil nás pred našimi odporcami, Pane, a tých, ktorí nenávidia nás, si zahubil. My v Bohu sme sa honosili v každý čas a tvoje meno zvelebovali sme jednostaj. Z hlbočín volám ku tebe, Pane, ó Pane, čuj môj hlas.
Ty si nás zachránil pred utláčateľmi a zahanbil si tých, čo nás nenávideli. V Bohu sa budeme chváliť celý deň a naveky budeme velebiť tvoje meno. Z hlbín volám k tebe, Pane; Pane, počuj môj hlas. Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe.[1]
[1] Žalmista prosí Pána, aby vypočul jeho hlas, jeho prosbu, keď volá k nemu „z hlbín“. Ako vysvitá z ďalších veršov, ide o hriech, nie o tresty. Hriechy sú tou hlbočinou, v ktorej sa žalmista topí.
Ale ty nás vyslobodzuješ od tých, ktorí nás sužujú: a zahanbuješ tých, ktorí nás nenávidia. My Bohom chválime sa ustavične: a tvoje meno chceme velebiť na veky. Z hlbokosti[1] volám k tebe, Pane. Pane, vyslyš môj hlas: Nakloň svoje uši k hlasu mojej snažnej prosby.
[1] Z hlbokosti mojich bôľov, z väzenia, prípadne z múk očistcových.