Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Budú znamenia na slnku, na mesiaci a na hviezdach, a na zemi bude úzkosť medzi národmi, ktoré budú bezradné pre hukot mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a od očakávania toho, čo príde na celý svet, lebo mocnosti nebeské sa otrasú. A vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblaku s mocou a veľkou slávou. Ale keď sa toto začne diať, pohliadnite a zdvihnite si hlavy, lebo sa vám približuje vykúpenie. Povedal im podobenstvo: Pozrite na figovník a na všetky stromy: keď ich vidíte pučať, sami od seba viete, že je leto už blízko. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že blízko je kráľovstvo Božie. Veru, vravím vám, nepominie toto pokolenie, kým sa toto všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.
Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. 26Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“ A povedal im podobenstvo: „Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy! Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.

A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi bude úzkosť národov pre zmätok od hučania mora a vĺn[1], tak že schnúť[2] budú ľudia pre strach a pre očakávanie toho, čo prijde na celý okršlek; lebo mocnosti nebeské budú sa triasť. A vtedy uzrú Syna človeka prichádzať na oblaku s veľkou mocou a velebnosťou. Ale keď sa toto počne diať, pohliadnite a pozdvihnite svoje hlavy[3], lebo približuje sa vaše vykúpenie. A povedal im podobenstvo: Pozrite na fíkový strom a na všetky stromy; keď už vydávajú zo seba plod[4], viete, že blízko je leto. Tak i vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že blízko je kráľovstvo Božie. Veru, povedám vám, že nepominie toto pokolenie[5], až sa to všetko stane. Nebo a zem pominú, ale moje slová nepominú.[6]


[1] Mar. 13, 24.
[2] Grécky: mrieť.
[3] T. j. úfajte, lebo kto má nádej, obracia zrak svoj k nebesám, a kto zúfa, schlopí ho k zemi.
[4] Grécky: keď už pučia.
[5] „Toto pokolenie“ je: 1. v tom čase žijúci Židia, ktorí dožili spustošenie Jeruzalema; 2. židovský národ, ktorý dožije súdny deň.
[6] Cirkev sv. ustanovila čítať tento odsek o poslednom súde na prvú nedeľu adventnú, aby kresťania tým horlivejšie užívali milosti prvého milostivého príchodu Pánovho, ktorý sa deje v poníženosti a skrytosti. Len tí, ktorí ochotne prijímajú poníženého a skrytého Spasiteľa a stávajú sa mu podobnými, môžu bezpečne očakávať jeho slávny a šťastlivý príchod. Mat. 24, 35.