Teofil! Prvý svoj spis sostavil som o všetkom, čo Ježiš robil a učil od počiatku až do dňa, v ktorý bol vzatý do neba, keď bol skrze Ducha Svätého odovzdal svoje prikázania apoštolom, ktorých si bol vyvolil. Im sa dosvedčoval mnohými dôkazmi po svojom umučení, že je živý, keď sa im cez štyridsať dní zjavoval a hovoril s nimi o veciach kráľovstva Božieho. Keď s nimi jedol, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali prisľúbenie Otcovo, o ktorom ste už - vravel -z úst mojich počuli; lebo Ján krstil vodou, vás však pokrstí Duch Svätý po nemnohých dňoch. Shromaždení sa ho opýtali: Pane, či už teraz zriadiš kráľovstvo Izraelitom? On im vravel: Nie je vašou vecou znať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou vlastnou mocou, ale keď sostúpi na vás Duch Svätý, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme a v celom Judsku i v Samarii a až po kraj sveta. Keď to dopovedal, pred ich očami vystúpil, a oblak im ho vzal s očú. Ako uprene hľadeli do neba, keď odchádzal, hľa, dvaja mužovia v bielom odeve si zastali vedľa nich a vraveli im: Mužovia galilejskí! Čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, vráti sa tak, ako ste ho videli odchádzať do neba.

Milý Teofil, v prvej knihe[1] som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do dňa, keď dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil, a vzatý bol do neba. Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie: „O ktorom ste počuli odo mňa, že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým.“[2] A zhromaždení sa ho pýtali: „Pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela?“ On im povedal: „Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“ Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“


[1] „Prvá kniha“ svätého Lukáša je jeho evanjelium (porov. Lk 1, 3).
[2] Krst Duchom, predtým ohlásený svätým Jánom Krstiteľom (Mt 3, 11 n.) a tu prisľúbený Ježišom, začne sa zoslaním Ducha Svätého (Sk 2, 1–4). Apoštoli vtedy dostanú osobitné dary Svätého Ducha (porov. 11, 16).

V prvej rozprave[1] hovoril som, ó, Teofile[2], o všetkom, čo začal Ježiš činiť a učiť, až do dňa, v ktorom, keď poprikazoval apoštolom, ktorých bol vyvolil skrze Ducha svätého, vzatý bol nahor[3]; ktorým sa i dosvedčil živým, po svojom umučení mnohými dôvodmi[4], keď po štyridsať dní zjavoval sa im a mluvil o kráľovstve Božom. A keď jedol s nimi[5] prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale očakávali zasľúbenie Otcovo[6], ktoré ste — vraj — počuli z mojich úst[7]; že: Ján síce krstil vodou, ale vy budete pokrstení Duchom svätým po nemnohých týchto dňoch.[8] Tedy tí, ktorí sa sišli, pýtali sa ho a riekli: Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo izraelské?[9] A on im riekol: Nie je to vašou vecou znať časy alebo lehoty, ktoré Otec ustanovil vo svojej moci[10]: ale[11] dostanete moc Ducha svätého, ktorý sostúpi na vás, a budete mi svedkami v Jeruzaleme, a vo všetkom Judsku i v Samaritánsku, a až do končín zeme.[12] A keď to povedal, pred ich očima vyzdvihol sa, a oblak vzal im ho s očú.[13] A kým hľadeli za ním, ako ide do neba: hľa, dvaja mužovia v bielom odeve zastali vedľa nich, ktorí aj riekli: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý je vzatý od vás do neba, tak príde, jako ste ho videli odchádzať do neba.[14]


[1] Prvá rozprava je evanjelium sv. Lukáša. Tie dve slová: činiť a učiť zavierajú v sebe celý život Spasiteľov. Luk. 24, 19
[2] Teofil = Bohumil = kresťan.
[3] Luk. 24, 49-51.
[4] Že skutočne a opravdivé je živý.
[5] Grécky: A keď sa sišiel s nimi, prikázal im.
[6] T. j. zasľúbeného, od Otca pochádzajúceho Ducha svätého.
[7] Grécky: ktoré ste počuli odo mňa.
[8] Mat 3, 11. Mar 1, 8. Luk. 3, 16. Ján 1, 26.
[9] Rozumeli: svetské.
[10] Dolož: s ktorou mocou svojou prenáša kráľovstvá s národa na národ. Sir. 10, 8. Dan 2, 21.
[11] Prvé svedectvo mali apoštolovia vydať v Jeruzaleme, len potom mali rozprestrieť svoje účinkovanie po celom svete.
[12] Mar 16, 15.
[13] Mocou svojho božstva vyzdvihol sa. Lk 24, 51.
[14] Dľa ústneho podania vstúpil Spasiteľ o poludní na nebo.