Prefácia je pieseň chvály a ďakovania, kde sa snažíme slovami vypovedať to, čo najsv. obeta vyjadruje svojou podstatou. Pripájame sa ňou k chvále Ježiša Krista o Otcovi a k chválospevu sborov anjelských. Prefáciu spieva sám kňaz, ale na konci sa pripoja aj veriaci a spoločne s anjelmi spievajú Trishagion (Sanctus - Trojsvätý).

Kňaz zakončuje sekrétu:statie


℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

 ℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

℣. Pán s vami.

℟. I s duchom tvojím.

Pokračuje s roztvorenými rukami.statie


℣. Sursum corda.
℟. Habemus ad Dominum.
℣. Gratias agamus Domino Deo nostro.
℟. Dignum et justum est.

 ℣. Hore srdcia!
℟. Máme ich u Pána.
℣. Vzdávajme vďaky Pánu, Bohu nášmu.
℟. Je dôstojné a správne.

Præfatio de beata Maria Virgine


 

Prefácia o blahoslavenej Panne Máriistatie


Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens ætérne Deus: Et te in (Annuntiatióne, Visitatióne, Assumptióne, Nativitáte, Praesentatióne, Conceptióne immaculáta, Transfixióne, Commemoratióne, Festivitáte, Veneratióne) beátæ Maríæ semper Vírginis collaudáre, benedícere, et predicáre. Quæ et Unigénitum tuum Sancti Spíritus obumbratióne concépit: et virginitátis glória permanénte lumen ætérnum mundo effúdit, Jesum Christum Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admítti júbeas deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Naozaj je dôstojné a správne, príhodné a spasiteľné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane svätý, Otče všemohúci, večný Bože: A teba v (Zvestovaní, Navštívení, Nanebevzatí, Narodení, Obetovaní, Nepoškvrnenom Počatí, Prebodnutí, Pamiatke, na Slávnosť, v Uctení) blahoslavenej Márie, vždy Panny, spoločne chváliť, dobrorečiť a oslavovať. Ona zatienená Duchom Svätým aj počala Jednorodeného tvojho, aj v trvácej sláve panenstva porodila svetu večné Svetlo, Ježiša Krista, Pána nášho. Skrze ktorého chvália tvoju velebnosť Anjeli, klaňajú sa jej Panstvá, chvejú sa pred ňou Mocnárstva. Nebesia a nebeské Mocnosti i blahoslavení Serafovia ju oslavujú spoločným plesaním. Prosíme, ráč s nimi pripustiť aj naše hlasy, ktoré vrúcnym chválospevom volajú:
11 præfatio de beata maria virgine