V nedeľu pred veľkou omšou kňaz pokropí svätenou vodou oltár, seba a veriacich. Pred niektorými rímskymi bazilikami podnes je studňa, pri ktorej sa veriaci umývali, keď išli na najsv. obetu. Zaiste z tejto obyčaje vznikla dnešná svätenička a kropenie pred hlavnou nedeľnou omšou. Toto kropenie nás upomína na čistotu srdca, akou sa máme zúčastniť na najsv. obete, ale aj na sviatosť krstu. Nedeľa je totiž obnovením sviatku Veľkej noci, keďže v prvých storočiach kresťanstva Veľká noc bola dňom, keď pravidelne prisluhovali sv. krst. Na Veľkú noc a na Turíce toto kropenie deje sa práve vodou z krstiteľnice.

Vo veľkonočnom čase, čiže od nedele veľkonočnej po nedeľu najsv. Trojice, spieva sa namiesto Asperges Vidi aquam. Obsah tejto antifóny sa čerpá z prorockej knihy Ezechiela (47, a), ktorý videl nový chrám a nové bohoslužby namiesto starozákonných. Z chrámu vychádzal oživujúci prameň, obraz krstu, ktorý Cirkev prízvukuje najmä v čase veľkonočnom. Voda, ktorá pri smrti Spasiteľovej vyšla z jeho boku, je náznakom krstu a kostol predobrazuje samého Spasiteľa.

Kňaz prichádza k oltáru v pluviáli farby, v ktorej sa bude slúžiť sv. omša. Kľačiac na najnižšom stupni oltára, intonuje antifónu. Kým sa spieva, kňaz kľačiac kropí oltár, dotkne si čelo kropáčom, potom vstane, pokropí diakona a subdiakona, klérus a konečne veriacich.statie


Vidi aquam


 

Videl som vodu


Vidí aquam * egrediéntem de templo, a látere dextro, allelúja: et omnes, ad quos pervénit aqua ista, salvi facti sunt, et dicent: allelúja, allelúja. Confitémini Domino, quóniam bonus: * quóniam in saéculum misericórdia ejus.
Glória Patri, et Fílio, et * Spirítui Sancto, Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
Vidí aquam * egrediéntem de templo, a látere dextro, allelúja: et omnes, ad quos pervénit aqua ista, salvi facti sunt, et dicent: allelúja, allelúja.

 Videl som vyvierať vodu z pravej strany chrámu, aleluja. A všetci, ktorých sa dotkla voda táto, sú spasení a spievajú: aleluja, aleluja. Vzdávajte vďaky Pánovi, bo dobrý je, bo jeho milosrdenstvo je naveky.
Sláva Otcu i Synu i * Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Videl som vyvierať vodu z pravej strany chrámu, aleluja. A všetci, ktorých sa dotkla voda táto, sú spasení a spievajú: aleluja, aleluja.

Po dospievaní, kňaz stojac pred najnižším stupňom oltára, modlí sa:

V. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam. Allelúja.
R. Et salutáre tuum da nobis. Allelúja.
V. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat.
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spirítu tuo.

 K. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Aleluja.
M.
A daj nám svoje spasenie. Aleluja.
K. Pane, vyslyš moju modlitbu.
M. A moje volanie nech dôjde ku tebe.
K. Pán s vami.
M. I s duchom tvojím.

Orémus.
Exáudi nos, Dómine sancte, Páter omnipotens, aetérne Deus: et míttere dignéris sanctum Angelum tuum de caelis; qui custódiat, fóveat, prótegat, vísitet atque deféndat omnes habitántes in hoc habitáculo.
P
er Christum, Dóminum nostrum.
R.
Amen.

 

Modlime sa.
Vyslyš nás, Pane svätý, Otče všemohúci, večný Bože: a ráč soslať svojho svätého Anjela s neba; nech on stráži, pomáha, ochraňuje, navštevuje a obraňuje všetkých obyvateľov tohto príbytku.
Skrze Krista, Pána nášho.

R. Amen.


Kým sa kňaz prezlečie na omšu, sedíme. sedenie
Graduale Romanum
vidi aquam