Kňaz, oblečený do omšového rúcha, v rukách so zakrytým kalichom a s pokrytou hlavou prichádza k oltáru, sprevádzaný posluhovačom (miništrantom), ktorý kráča pred ním a nesie omšovú knihu. Pred oltárom si kňaz obnaží hlavu a pred najnižším stupňom oltára obidvaja pokľaknú na pravé koleno, ak je na oltári v úschove najsv. Sviatosť Oltárna, ináč si kľakne len miništrant (z úcty k oltárnemu krížu) a kňaz sa len hlboko zohne. Potom kňaz vystúpi k oltáru vystrie na ňom korporálku, položí na ňu kalich a na lekciovej strane otvorí omšovú knihu na tom mieste, kde je stuhou označený formulár omše, ktorú bude slúžiť.

Potom sostúpi znova pred najnižší stupeň a po poklone začne stupňovú modlitbu, ktorú sa modlí striedavo s miništrantom. Pri slávnostnej omši kňaz prichádza k oltáru s asistenciou. Hlavu má pokrytú len celebrant, diakon a subdiakon. Pred najnižším stupňom oltára všetci pokľaknú na pravé koleno, ak sa uschováva Sviatosť Oltárna, ináč celebrant sa len hlboko zohne, ale asistenti si pokľaknú pred oltárnym krížom. Po novej poklone celebrant s asistentami striedavo sa modlia stupňovú modlitbu. Pri príchode, stupňovej modlitbe a bezprostredne nasledujúcom okiadzaní oltára chór spieva introit a kýrie.

Keď kňaz pristúpi prezlečený pred oltár, ľud sa postaví.statie

Stupňová modlitba

V duchu sa pripájame ku kňazovi, opúšťame huk sveta, túžime za spoločenstvom s Bohom a na znak svojej nehodnosti s ľútostivým srdcom vyznávame svoju hriešnosť, prosiac odpustenie. Pri stupňovej modlitbe kľačíme; keď spievame, stojíme. Na začiatku sa prežehnáme s kňazom.klacanie
In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.
IIntroíbo ad altáre Dei.
M. Ad Deum, qui lætíficat iuventútem meam.
 V mene  Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Pristúpim k oltáru Božiemu.
M. K Bohu, ktorý ma potešuje od mladosti.

Ps 42, 1-5
 
Ž 43, 1-5
S. Iúdica me, Deus, et discérne causam meam de gente non sancta: ab hómine iníquo et dolóso érue me.
M. Quia tu es, Deus, fortitudo mea: quare me reppulísti, et quare tristis incédo, dum afflígit me inimícus?
S. Emítte lucem tuam et veritátem tuam: ipsa me deduxérunt, et adduxérunt in montem sanctum tuum et in tabernácula tua.
M. Et introíbo ad altáre Dei: ad Deum, qui lætíficat iuventútem meam.
S. Confitébor tibi in cíthara, Deus, Deus meus: quare tristis es, ánima mea, et quare contúrbas me?
M. Spera in Deo, quóniam adhuc confitébor illi: salutáre vultus mei, et Deus meus.
 S. Súď ma, Bože a rozhodni môj spor proti nesvätému ľudu, vysloboď ma od človeka nestatočného a podvodného.
M. Veď Ty, Bože si moja sila: prečo si ma odvrhol a prečo chodím smutný, keď ma trápi nepriateľ?
S. Zošli svoje svetlo a svoju pravdu: nech ma vedú a privedú na tvoj svätý vrch a do tvojich stánkov.
M. I pristúpim k oltáru Božiemu, k Bohu, ktorý ma potešuje od mladosti.
S. Budem oslavovať na citare teba, Bože, Bože môj, prečože si smutná, duša moja a prečo ma znepokojuješ?
M. Dúfaj v Boha, lebo ja ho budem oslavovať naďalej, on je moja spása a môj Boh.

Všetci sklonia hlavu.

S. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
 S. Sláva Otcu, i Synu i Duchu Svätému.

M. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper: et in saecula sæculórum. Amen.
Introíbo ad altáre Dei.
M. Ad Deum, qui lætíficat iuventútem meam.

S. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.
M. Qui fecit caelum et terram.
 M. ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Pristúpim k oltáru Božiemu.
M. K Bohu, ktorý ma potešuje od mladosti.

K. Naša pomoc v mene Pánovom.
M. Ktorý stvoril nebo i zem.

Kňaz plný radosti a túžby, avšak vedomý si hriešnosti svojej i svojich spolubratov, uvedomujúc si, že bez pokánia nesmie vstúpiť pred tvár Božiu, skôr ako vystúpi k oltáru sa pokorne vyznáva zo svojich hriechov. Kňaz sa hlboko ukloní a vyznáva svoju hriešnosť. klacanie
Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ semper Vírgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Ioánni Baptístæ, sanctis Apóstolis Petro et Paulo, ómnibus Sanctis, et vobis, fratres: quia peccávi nimis cogitatióne, verbo et opere:
 Vyznávam všemohúcemu Bohu, blahoslavenej Márii vždy Panne, blahoslavenému Michalovi archanjelovi, blahoslavenému Jánovi Krstiteľovi, svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi, všetkým svätým i vám bratia, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami a skutkami.

Trikrát sa bije v prsia
 
Trikrát sa bije v prsia
Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa.
 Moja vina, moja vina, moja preveľká vina!

Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum Ioánnem Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et vos, fratres, oráre pro me ad Dóminum, Deum nostrum.
M. Misereátur tui omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis tuis, perdúcat te ad vitam ætérnam.
S. Amen.
 Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, blahoslaveného Michala archanjela, blahoslaveného Jána Krstiteľa, svätých apoštolov Petra a Pavla, všetkých svätých i vás bratia, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.
M.
Nech sa zmiluje nad tebou všemohúci Boh, nech ti hriechy odpustí a vovedie ťa do života večného.
K. Amen.