Po kňazovi v mene veriacich vyznáva hriechy aj miništrant. Aj ja skrúšene vyznávam svoju vinu:klacanie
Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ semper Vírgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Ioánni Baptístæ, sanctis Apóstolis Petro et Paulo, ómnibus Sanctis, et tibi, pater: quia peccávi nimis cogitatióne, verbo et opere: Vyznávam všemohúcemu Bohu, blahoslavenej Márii vždy Panne, blahoslavenému Michalovi archanjelovi, blahoslavenému Jánovi Krstiteľovi, svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi, všetkým svätým i tebe, otče, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami a skutkami.

Trikrát sa bijeme v prsia
 
Trikrát sa bijeme v prsia
Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina!

Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum Ioánnem Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et te, pater, oráre pro me ad Dóminum, Deum nostrum.
℣. Misereátur vestri omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos ad vitam ætérnam.
℟. Amen.
℣. Indulgéntiam, absolutionem et remissiónem peccatórum nostrórum tríbuat nobis omnípotens et miséricors Dóminus.
℟. Amen.
 Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, blahoslaveného Michala archanjela, blahoslaveného Jána Krstiteľa, svätých apoštolov Petra a Pavla, všetkých svätých i teba, otče, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.
℣. Nech sa zmiluje nad vami všemohúci Boh, nech vám hriechy odpustí a vovedie vás do života večného.
℟. Amen.
℣. Nech nás omilostí všemohúci a milosrdný Pán, nech nás rozhreší a odpustí nám hriechy.
℟. Amen.