V nedeľu pred veľkou omšou kňaz pokropí svätenou vodou oltár, seba a veriacich. Pred niektorými rímskymi bazilikami podnes je studňa, pri ktorej sa veriaci umývali, keď išli na najsv. obetu. Zaiste z tejto obyčaje vznikla dnešná svätenička a kropenie pred hlavnou nedeľnou omšou. Toto kropenie nás upomína na čistotu srdca, akou sa máme zúčastniť na najsv. obete, ale aj na sviatosť krstu. Nedeľa je totiž obnovením sviatku Veľkej noci, keďže v prvých storočiach kresťanstva Veľká noc bola dňom, keď pravidelne prisluhovali sv. krst. Na Veľkú noc a na Turíce toto kropenie deje sa práve vodou z krstiteľnice.

Kňaz prichádza k oltáru v pluviáli farby, v ktorej sa bude slúžiť sv. omša. Kľačiac na najnižšom stupni oltára, intonuje antifónu. Kým sa spieva, kňaz kľačiac kropí oltár, dotkne si čelo kropáčom, potom vstane, pokropí diakona a subdiakona, klérus a konečne veriacich.statie


Asperges me


 

Pokrop ma


Aspérges me, * Dómine, hyssópo, et mundábor, lavábis me, et super nivem dealbábor. Miserere mei, Deus, * secúndum magnam misericórdiam tuam.


 Pokrop ma, * Pane, hysopom, a budem očistený; umy ma, a budem belší nad sneh. Zmiluj sa nado mnou, Bože, * dľa svojho veľkého milosrdenstva.Antifóna sa opakuje bez Glória Patri:
Aspérges me, * Dómine, hyssópo, et mundábor, lavábis me, et super nivem dealbábor. Miserere mei, Deus, * secúndum magnam misericórdiam tuam.
 Pokrop ma, * Pane, hysopom, a budem očistený; umy ma, a budem belší nad sneh. Zmiluj sa nado mnou, Bože, * dľa svojho veľkého milosrdenstva.

Po dospievaní, kňaz stojac pred najnižším stupňom oltára, modlí sa:

V. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam.
R. Et salutáre tuum da nobis.
V. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat.
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spirítu tuo.

 K. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.
M.
A daj nám svoje spasenie.
K. Pane, vyslyš moju modlitbu.
M. A moje volanie nech dôjde ku tebe.
K. Pán s vami.
M. I s duchom tvojím.

Orémus.
Exáudi nos, Dómine sancte, Páter omnipotens, aetérne Deus: et míttere dignéris sanctum Angelum tuum de caelis; qui custódiat, fóveat, prótegat, vísitet atque deféndat omnes habitántes in hoc habitáculo.
Per Christum, Dóminum nostrum.
R. Amen.

 

Modlime sa.
Vyslyš nás, Pane svätý, Otče všemohúci, večný Bože: a ráč soslať svojho svätého Anjela s neba; nech on stráži, pomáha, ochraňuje, navštevuje a obraňuje všetkých obyvateľov tohto príbytku.
Skrze Krista, Pána nášho.

R. Amen.


Kým sa kňaz prezlečie na omšu, sedíme. sedenie
Graduale Romanum
asperges

Alebo podľa ľubovôle (1):

asperges ad libitum 01 

Alebo podľa ľubovôle (2):
asperges ad libitum 02