Po kňazovom prijímaní sv. Krvi nasleduje prijímanie veriacich. Naším ideálom je, aby účastníci sv. omše aj prijímali, a to podľa možnosti sv. Hostiu, premenenú v tej istej sv. omši. Tak sa zúčastňujú najdokonalejšie na sv. obete a Telo Ježiša Krista, ktoré požívajú, je ovocím sv. omše, na ktorej berú účasť.

Veriaci odriekajú: klacanie
Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ semper Vírgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Joánni Baptístæ, sanctis Apóstolis Petro et Paulo, ómnibus Sanctis, et tibi, pater: quia peccávi nimis cogitatióne, verbo et opere: Vyznávam všemohúcemu Bohu, blahoslavenej Márii vždy Panne, blahoslavenému Michalovi archanjelovi, blahoslavenému Jánovi Krstiteľovi, svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi, všetkým svätým i tebe, otče, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami a skutkami.

Trikrát sa bijeme v prsia
 
Trikrát sa bijeme v prsia
Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa.
 Moja vina, moja vina, moja preveľká vina!

Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum Joánnem Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et te, pater, orare pro me ad Dóminum, Deum nostrum.
 Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, blahoslaveného Michala archanjela, blahoslaveného Jána Krstiteľa, svätých apoštolov Petra a Pavla, všetkých svätých i teba, otče, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.

Kňaz sa obráti k prijímajúcim a hovorí:

S. Misereátur vestri omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos ad vitam ætérnam.
M. Amen.
S. Indulgéntiam, absolutionem et remissiónem peccatórum vestrórum tríbuat vobis omnípotens et miséricors Dóminus.
M. Amen.
 K. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a vovedie nás do života večného.
M. Amen.
K. Nech nás omilostí všemohúci a milosrdný Pán, nech nás rozhreší a odpustí nám hriechy.
M. Amen.