(D8T-P) Postkomúnia: O blahoslavenej Panne Márii
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine, méntibus nostris infúnde: ut, qui, Angelo nuntiánte, Christi, Fílii tui, incarnatiónem cognóvimus; per passiónem ejus et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur.

Per eúndem Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Milosť svoju, prosíme, Pane, vlej do našich myslí; aby my, ktorí skrze zvestujúceho Anjela poznali sme vtelenie Krista, Syna tvojho; skrze jeho umučenie a kríž boli sme privedení ku sláve vzkriesenia.

Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.