(V6C-O) Orácia: Za orodovanie svätých
Značka M. nahrádza sa menom sv. patróna chrámu, ak sa už nespomenulo predtým; ak je to anjel alebo sv. Ján Krstiteľ, predchádza meno sv. Jozefa.
A cunctis nos, quǽsumus, Dómine, mentis et córporis defénde perículis: et, intercedénte beáta et gloriósa semper Vírgine Dei Genitríce María, cum beáto Joseph, beátis Apóstolis tuis Petro et Paulo, atque beáto N. et ómnibus Sanctis, salútem nobis tríbue benígnus et pacem; ut, destrúctis adversitátibus et erróribus univérsis, Ecclésia tua secúra tibi sérviat libertáte.

Per eúndem Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Od všetkých nebezpečenstiev duše a tela ochraňuj nás, prosíme, Pane: a na prihovorenie blahoslavenej slávnej vždy Panny, Rodičky Božej, Márie, a blahoslaveného Jozefa, blahoslavených apoštolov tvojich Petra a Pavla, ako aj blahoslaveného M. a všetkých svätých udeľ nám dobrotivo zdravie a pokoj; aby Cirkev tvoja po zdrvení všetkých protivenstiev a bludov bezpečne a slobodne slúžila tebe.

Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.