(V6C-P) Postkomúnia: Za orodovanie svätých
Značka M. nahrádza sa menom sv. patróna chrámu, ak sa už nespomenulo predtým; ak je to anjel alebo sv. Ján Krstiteľ, predchádza meno sv. Jozefa.
Mundet et múniat nos, quǽsumus, Dómine, divíni sacraménti munus oblátum: et, intercedénte beáta Vírgine Dei Genitríce María, cum beáto Joseph, beátis Apóstolis tuis Petro et Paulo, atque beáto N. et ómnibus Sanctis; a cunctis nos reddat et perversitátibus expiátos, et adversitátibus expedítos.

Per eúndem Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Nech nás očistí a opevní, prosíme, Pane, obetovaný dar božskej sviatosti: a na prihovorenie blahoslavenej Panny, Rodičky Božej, Márie, blahoslaveného Jozefa, blahoslavených Apoštolov tvojich Petra a Pavla, ako aj blahoslaveného M., a všetkých svätých; nech nás jednak vyhojí zo všetkých zvráteností, jednak zbaví všetkých protivenstiev.

Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.