(Z46-O) Orácia: Za živých a mŕtvych
Omnípotens sempitérne Deus, qui vivórum domináris simul et mortuórum, omniúmque miseréris, quos tuos fide et ópere futúros esse prænóscis: te súpplices exorámus; ut, pro quibus effúndere preces decrévimus, quosque vel præsens sǽculum adhuc in carne rétinet, vel futúrum jam exútos córpore suscépit, intercedéntibus ómnibus Sanctis tuis, pietátis tuæ cleméntia ómnium delictórum suórum véniam consequántur.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Všemohúci, večný Bože, ktorý vládneš súčasne nad živými aj mŕtvymi a zmilúvaš sa nad všetkými, o ktorých predvídaš, že vierou a skutkom budú tvojimi: pokorne vzývame teba, aby tí, za ktorých umienili sme si vysielať modlitby a ktorých alebo terajší vek ešte zdržiava v tele alebo ktorých, pozbavených tela, už prijal budúci, na prihovorenie všetkých tvojich Svätých z tvojej milostivej otcovskej dobrotivosti dosiahli odpustenie všetkých svojich hriechov.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.