Obrátení smerom k soche Panny Márie spievame:statie

Alma Redemptóris Mater

 
Slávna Matka Spasiteľa

Alma Redemptóris Mater,
quæ pérvia cæli
Porta manes, et stella maris,
succúrre cadénti,
Súrgere qui curat, pópulo:
tu quæ genuísti,
Natúra miránte, tuum
sanctum Genitórem,
Virgo prius ac postérius,
Gabriélis ab ore
Sumens illud Ave,
peccatórum miserére.

 

Slávna Matka Spasiteľa,
hviezda morská putujúcich,
Brána nebies otvorená,
buď pomocou padajúcich.
Zastaň nás, ó milostivá,
ktorá keď si porodila
Svojho Boha Stvoriteľa,
príroda sa zadivila.
Matka, ktorás' pred pôrodom
i po ňom vždy pannou bola.
Oroduj vždy za nás hriešnych
tam, u nášho Spasiteľa.


V. Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
R. Et concépit de Spíritu Sancto.

 V. Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
R. A ona počala z Ducha Svätého.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine, méntibus nostris infúnde: ut, qui Angelo nuntiánte, Christi, Fílii tui, incarnatiónem cognóvimus; per passiónem ejus et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur.
Per eúndem Christum, Dóminum nostrum.
R. Amen.

 

Modlime sa.
M
ilosť svoju, prosíme, Pane, vlej do našich myslí: aby my, ktorí skrze zvestujúceho anjela poznali sme vtelenie Krista, Syna tvojho; skrze jeho umučenie a kríž boli sme privedení ku sláve vzkriesenia.
Skrze tohože Krista, Pána nášho.
R. Amen.


V. Divínum auxílium máneat semper nobíscum.
R. Amen.

 

V. Pomoc Božia nech zostáva vždy s nami.
R. Amen.


Graduale Romanum

alma redemptoris mater