(Z46-S) Sekréta: Za živých a mŕtvych
Deus, cui soli cógnitus est númerus electórum in supérna felicitáte locándus: tríbue, quǽsumus; ut, intercedéntibus ómnibus Sanctis tuis, universórum, quos in oratióne commendátos suscépimus, et ómnium fidélium nómina beátæ prædestinatiónis liber adscrípta retíneat.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Bože, ktorému jedinému je známy počet vyvolených, ktorý má sa nachádzať v svrchovanej blaženosti: udeľ, prosíme; aby na prihovorenie všetkých tvojich Svätých kniha blaženého predurčenia obsahovala zapísané mená všetkých, odporúčaných a prijatých do našej modlitby, ako aj všetkých veriacich.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.