(W4V-S) Sekréta: O blahoslavenej Panne Márii (v čase veľkonočnom, na vigílie a cez oktávy)
Tua, Dómine, propitiatióne, et beátæ Maríæ semper Vírginis intercessióne, ad perpétuam atque præséntem hæc oblátio nobis profíciat prosperitátem et pacem.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Tvojím zľutovaním, Pane, a prímluvou blahoslavenej Márie, vždy Panny, táto obeta nech nám osoží k večnému a časnému blahu i pokoju.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.