Január
Proprium de sanctis
1.  ⓵ Oktáva Narodenia Pána. In Octava Nativitatis Domini
2. Féria
3. Féria
4. Féria
5. ➁ Sviatok Najsvätejšieho Mena Ježišovho. Sanctissimi Nominis Jesu
  ㎝ Spomienka sv. Telesfora, pápeža a mučeníka. Commemoratio s. Telesphori, papæ et martyris
6. ⓵ Sviatok Zjavenia Pána. Tri Krále. In Epiphania Domini
7. Féria
8. Féria
9. Féria
10. Féria
11. ㎝ Spomienka sv. Hygína, pápeža a mučeníka. Commemoratio s. Hygini, papæ et martyris
12. Féria
13. ➁ Pripomienka krstu Krista Pána. Commemoratio Baptismatis Domini Nostri Jesu Christi
14. ➂ Sv. Hilára, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Hilarii, episcopi, confessoris et Ecclesiæ Doctoris
  ㎝ Spomienka sv. Félixa, kňaza a mučeníka. Commemoratio s. Felicis, presbyteris et martyris
15. ➂ Sv. Pavla, prvého pustovníka, vyznávača. S. Pauli, primi eremitæ et confessoris
  ㎝ Spomienka sv. Maura, opáta. Commemoratio s. Mauri, abbatis
16. 
➂ Sv. Marcela I., pápeža a mučeníka. S. Marcelli, papæ et martyris
17. ➂ Sv. Antona, opáta. S. Antonii, abbatis
18. ㎝ Sv. Prisky, panny a mučenice. Commemoratio s. Priscæ, virginis et martyris
19. ㎝ Spomienka sv. Kanuta, kráľa a mučeníka. Commemoratio s. Canuti Regis, martyris
  ㎝ Spomienka sv. Maria, Marty, Audifaxa a Abacha, mučeníkov. Commemoratio ss. Marii, Marthæ, Audifacis et Abachum, martyres
20. ➂ Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka a Sv. Šebastiána, mučeníka. Ss. Fabiani et Sebastiani Martyrum
21. ➂ Sv. Agnesy, panny a mučenice. S. Agnetis, virginis et martyris
22. ➂ Sv. Vincenta a Anastáza, mučeníkov. Ss. Vincentii et Anastasii, martyrum
23. ➂ Sv. Jána Almužníka, biskupa a vyznávača. Johannes Eleemosynarius, episcopi et confessoris
  ➂ Sv. Rajmunda z Pennafortu, vyznávača. S. Raymundi de Peñafort, confessoris
  ㎝ Spomienka sv. Emerenciány, panny a mučenice. Commemoratio s. Emerentianæ, virginis et martyris
24. ➂ Sv. Timoteja, biskupa a mučeníka. S. Timothei, episcopi et martyris
25. ➂ Obrátenie sv. Pavla, apoštola. In Conversione S. Pauli Apostoli
26. ➂ Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka. S. Polycarpi, episcopi et martyris
27. ➂ Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Joannis Chrysostomi, episcopi, confessoris et Ecclesiæ Doctoris
28. ➂ Sv. Petra Nolaska, vyznávača. S. Petri Nolasci, confessoris
  ㎝ Spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice, druhý raz. Commemoratio s. Agnetis, virginis et martyris, secundo
29. ➂ Sv. Františka Saleského, biskupa, vyznávača a učiteľa Cikrvi. S. Francisci Salesii, episcopi, confessoris et Ecclesiæ Doctoris
30. ➂ Sv. Martiny, panny a mučenice. S. Martinæ, virginis et martyris
31. ➂ Sv. Jána Boska, vyznávača. S. Joannis Bosco, confessoris