Júl
Proprium de sanctis
1.➀ Predrahej Krvi Pána Nášho Ježiša Krista. Pretiosissimi Sanguinis Domini Nostri Jesu Christi
2.➁ Navštívenie Blahoslavenej Panny Márie. In Visitatione B. Mariæ Virginis
  ㎝ Spomienka sv. Procesa a Martiniána, mučeníkov. Ss. Processi et Martiniani, martyrum
3. ➂ Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka. S. Irenæi, episcopi et martyris
4. Féria
5.⓵ Sv. Cyrila a Metoda, biskupov a vyznávačov, hlavných patrónov Slovenska. Ss Cyrilli et Methodii, episcopis et confessarii, Slovakia patroni
  ➂ Sv. Antona M. Zaccaria, vyznávača. S. Antonii Mariæ Zaccaria, confessoris
6. Féria
7. ➂ Sv. Kunigundy, panny. S. Cunegundis, virginem
8. ➂ Sv. Alžbety, kráľovnej a vdovy. S. Elisabeth, reginæ et viduæ
9. Féria
10. ➂ Sedem sv. bratov, mučeníkov a sv. Rufíny i Sekundy, panien a mučeníc. Ss. Septem Fratrum, martyrum ac Rufinæ et Secundæ, virginum et martyrum
11. ㎝ Spomienka sv. Pia I., pápeža a mučeníka. Commemoratio s. Pii I., papæ et martyris
12. ➂ Spomienka sv. Jána Gualberta, opáta. S. Joannis Gualberti, abbatis
  ㎝ Spomienka sv. Nabora a Félixa, mučeníkov. Commemoratio ss. Naboris et Felicis, martyrum
13. Féria
14. ➂ Sv. Bonaventúru, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Bonaventuræ, episcopi, confessoris et ecclesiæ doctoris
15. ➂ Sv. Henricha, cisára a vyznávača. S. Henrici, imperatoris et confessoris
16. ㎝ Spomienka Blahoslavenej P. Márie Karmelskej. In Commemoratione Beatæ Mariæ Virgine de Monte Carmelo
17. ➀ Sv. Andreja (Svorada) a Benedikta, pustovníkov a vyznávačov. SS. Zoerardus et Benedictus, eremitæ et confessarii
  ㎝ Spomienka sv. Alexeja, vyznávača. Commemoratio s. Alexii, confessoris
18. ➂ Sv. Kamila z Lellis, vyznávača. S. Camilli de Lellis, confessoris
  ㎝ Spomienka sv. Symforózy a jej sedem synov, mučeníkov. Commemoratio ss. Symphorosæ et septem filiorum eius, martyres
19. ➂ Sv. Vincenta z Pauly, vyznávača. S. Vincentii a Paulo, confessoris
20. ➂ Sv. Hieronyma Emiliána, vyznávača. S. Hieronymi Æmiliani, confessoris
21. ➂ Sv. Laurencia Brunduského, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Laurentii a Brundusio, confessoris et ecclesiæ doctoris
  ㎝ Spomienka sv. Praxedy, panny. Commemoratio s. Praxedis, virginis
22. ➂ Sv. Márie Magdalény, kajúcnice. S. Mariæ Magdalenæ, pœnitentis
23. ➂ Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka. S. Apollinaris, episcopi et martyris
  ㎝ Spomienka sv. Libora, biskupa a vyznávača. Commemoratio s. Liborii, episcopi et confessoris
24. ㎝ Spomienka sv. Kristíny, panny a mučeníčky. Commemoratio s. Christinæ, virginis et martyris
25. ➁ Sv. Jakuba, apoštola. S. Jacobi, apostoli
  ㎝ Spomienka sv. Kristofora, mučeníka. Commemoratio s. Christophori, martyris
26. ➁ Sv. Anny, matky Blahoslavenej Panny Márie. S. Annæ, matris B. M. V.
27. ㎝ Spomienka sv. Pantaleona, mučeníka. Commemoratio s. Pantaleonis, martyris
28. ➂ Sv. Nazaria a Celza, mučeníkov; Viktora I. pápeža a mučeníka a Inocenta I., pápeža a vyznávača. Ss. Nazarii et Celsi, martyrum, Victoris I., papæ et martyris ac Innocentii I., papæ et confessoris
29. ➂ Sv. Marty, panny. S. Marthæ, virginis
  ㎝ Spomienka sv. Félixa II., pápeža; Simplícia, Faustína a Beatriky, mučeníkov. Commemoratio ss. Felicis, Simplicii, Faustini et Beatricis, martyrum
30. ㎝ Spomienka sv. Abdona a Senena, mučeníkov. Commemoratio ss. Abdon et Sennen, martyrum
31. ➂ Sv. Ignáca z Loyoly, vyznávača. S. Ignatii, confessoris