Obrátení smerom k soche Panny Márie spievame:statie

Ave Regína cælórum

 
Zdravas Kráľovná nebeská

Ave, Regina cælórum,
Ave, Dómina Angelórum:
Salve, radix, salve, porta,
Ex qua mundo lux est orta:

Gaude, Virgo gloriósa,
Super omnes speciósa,
Vale, o valde decóra,
Et pro nobis Christum exóra.

 

Zdravas, Kráľovná nebeská,
zdravas, Pani ty anjelská,
koreň Jesov, nebies brána,
ktorá svetu Svetlo dala.

Plesaj, Panna najslávnejšia,
ty zo všetkých najjasnejšia,
milostivá Panna čistá,
pros vždy za nás Syna Krista.


V. Dignáre me laudáre te, Virgo sacráta.
R. Da mihi virtútem contra hostes tuos.

 V. Učiň ma hodným chváliť teba, Panna presvätá.
R. Daj mi sily proti nepriateľom tvojim.

Orémus.
Concéde, miséricors Deus, fragilitáti nostræ præsídium: ut, qui sanctæ Dei Genitrícis memóriam ágimus; intercessiónis ejus auxílio, a nostris iniquitátibus resurgámus.
Per eúndem Christum, Dóminum nostrum.
R. Amen.

 

Modlime sa.
U
deľ, milosrdný Bože, pomoc našej krehkosti: aby my, ktorí rozpomíname sa na svätú Rodičku Božiu, pomocou jej prímluvy povstali sme zo svojich nepravosti.
Skrze tohože Krista, Pána nášho.
R. Amen.


V. Divínum auxílium máneat semper nobíscum.
R. Amen.

 

V. Pomoc Božia nech zostáva vždy s nami.
R. Amen.


Graduale Romanum

ave regina caelorum