August
Proprium de sanctis
1. ㎝ Spomienka sv. synov Machabejských, mučeníkov. Commemoratio ss. Machabæorum, martyrum
2. ➂ Sv. Alfonza Liguori, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Alfonsi Mariæ de Ligorio, episcopi, confessoris et ecclesiæ doctoris
  ㎝ Spomienka sv. Štefana I., pápeža a mučeníka. Commemoratio s. Stephani I., papæ et martyris
3. ➂ Sv. Emigdia, biskupa a mučeníka. S. Emigdius, episcopus et martyris
4. ➂ Sv. Dominika, vyznávača. S. Dominici, confessoris
5. ➂ Posviacka Chrámu P. Márie Snežnej. In Dedicatione s. Mariæ ad Nives
6.➁ Premenenie Pána Nášho Ježiša Krista. In Transfiguratione Domini Nostri Jesu Christi
  ㎝ Spomienka sv. Xysta II., pápeža, Felicisima a Agapíta, mučeníkov. Commemoratio ss. Xysti II., papæ, Felicissimi et Agapiti, martyrum
7. ➂ Sv. Kajetána, vyznávača. S. Cajetani, confessoris
  ㎝ Spomienka sv. Donáta, biskupa a mučeníka. Commemoratio s. Donati, episcopi et martyris
8. ➂ Sv. Jána M. Vianney, vyznávača. S. Joannis Mariæ Vianney, confessoris
  ㎝ Spomienka sv. Cyriaka, Larga a Smaragda, mučeníkov. Commemoratio ss. Cyriaci, Largi et Smaragdi, martyrum
9. ➂ Vigília sv. Vavrinca, mučeníka. In vigilia s. Laurentii, martyris
  ㎝ Spomienka sv. Romána, mučeníka. Commemoratio s. Romani, martyris
10. ➁ Sv. Vavrinca, mučeníka. S. Laurentii, martyris
11. ㎝ Spomienka Tiburcia a Zuzany, panny, mučeníkov. Commemoratio ss. Tiburtii et Susannæ, virginis, martyrum
12. ➂ Sv. Kláry, panny. S. Claræ, virginis
13. ㎝ Spomienka sv. Hipolyta a Kasiána, mučeníkov. Commemoratio ss. Hippolyti et Cassiani, martyrum
14. ➁ Vigília Nanebovzatia Blahoslavenej Panny Márie. In vigilia Assumptionis B. Mariæ Virginis
  ㎝ Spomienka sv. Euzebia, vyznávača. Commemoratio s. Eusebii, confessoris
15.⓵ Nanebovzatia Bl. Panny Márie. In Assumptione Beatæ Mariæ Virginis
16. ➁ Sv. Joachima, otca Bl. Panny Márie, vyznávača. S. Joachim Patris Beatæ Mariæ Virginis, confessoris
17. ➂ Sv. Hyacinta, vyznávača. S. Hyacinthi, confessoris
18. ㎝ Spomienka sv. Agapita, mučeníka. Commemoratio s. Agapiti, martyris
19. ➂ Sv. Jána Eudes, vyznávača. S. Joannis Eudes, confessoris
20. ➂ Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi. S. Bernardi, abbatis et ecclesiæ doctoris
21. ➂ Sv. Jany Františky Frémiot de Chantal, vdovy. S. Joannæ Franciscæ Frémiot de Chantal, viduæ
22. ➁ Nepoškvrneného Srdca Bl. Panny Márie. Immaculati Cordis Beatæ Mariæ Virginis
23. ➂ Sv. Filipa Benícia, vyznávača. S. Philippi Benitii, confessoris
24. ➁ Sv. Bartolomeja, apoštola. S. Bartholomæi, apostoli
25. ➂ Sv. Ľudovíta, kráľa a vyznávača. S. Ludovici, regis et confessoris
26. ㎝ Spomienka sv. Zefyrína, pápeža a mučeníka. Commemoratio s. Zephyrini, papæ et martyris
27. ➂ Sv. Jozefa Kalazantského, vyznávača. S. Josephi Calasanctii, confessoris
28. ➂ Sv. Augustína, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Augustini, episcopi et confessoris et ecclesiæ doctoris
  ㎝ Spomienka sv. Hermeta, mučeníka. Commemoratio s. Hermetis, martyris
29. ➂ Sťatie sv. Jána Krstiteľa. In Decollatione S. Joannis Baptistæ
  ㎝ Spomienka sv. Sabíny, mučenice. Commemoratio s. Sabinæ, martyris
30. ➂ Sv. Rozálie z Limy, panny. S. Rosæ a Sancta Maria Limanæ, virginis
  ㎝ Spomienka sv. Félixa a Adaukta, mučeníkov. Commemoratio ss. Felicis et Adaucti, martyrum
31. ➂ Sv. Rajmunda Nonnata, vyznávača. S. Raymundi Nonnati, confessoris