September
Proprium de sanctis
1. ㎝ Spomienka Dvanástich sv. bratov, mučeníkov. Commemoratio ss. duodecim Fratrum Martyrum
  ㎝ Spomienka sv. Egídia, opáta. Commemoratio s. Ægidii, abbatis
2. ➂ Sv. Štefana, kráľa a vyznávača. S. Stephani, hungariæ regis et confessoris
3. ➂ Sv. Pia X., pápeža a vyznávača. S. Pii X., papæ et confessoris
4. Féria
5. ➂ Sv. Vavrinca Justiniána, biskupa a vyznávača. S. Laurentii Justiniani, episcopi et confessoris
6. Féria
7. Féria
8. ㎝ Spomienka sv. Hadriána, mučeníka. Commemoratio s. Hadriani, martyris
 ➁ Narodenia Blahoslavenej Panny Márie. In Nativitate Beatæ Mariæ Virginis
9. ㎝ Spomienka sv. Gorgonia, mučeníka. Commemoratio s. Gorgonii, martyris
10. ➂ Sv. Mikuláša z Tolentína, vyznávača. S. Nicolai de Tolentino, confessoris
11. ㎝ Spomienka sv. Prota a Hyacinta, mučeníkov. Commemoratio ss. Proti et Hyacinthi, martyrum
12. ➂ Presvätého mena Márie. S. Nominis Beatæ Mariæ Virginis
13. Féria
14. ➁ Povýšenie sv. Kríža. In Exaltatione Sanctæ Crucis
15. ㎝ Spomienka sv. Nikodema, mučeníka. Commemoratio s. Nicodemis, martyris
 ⓵ Sedem bolestí Blahoslavenej Panny Márie, hlavnej patrónky Slovenska. Septem Dolorum Beatæ Mariæ Virgini
16. ㎝ Spomienka sv. Eufémia, panny a Lucie a Geminiána, mučeníkov. Commemoratio ss. Euphemiæ, virginis et Luciæ et Geminiani, martyres
  ➂ Sv. Kornela, pápeža a mučeníka a sv. Cypriána, biskupa a mučeníka. Ss. Cornelii papæ et Cypriani episcopi, martyrum
17. ㎝ Spomienka vtlačenia sv. rán sv. Františka, vyznávača. Commemoratio impressionis ss. stigmatum s. Francisci, confessoris
18. ➂ Sv. Jozefa Kupertína, vyznávača. S. Josephi de Cupertino, confessoris
19. ➂ Sv. Januára, biskupa a spoločníkov mučeníkov. S. Januarii, episcopi et sociorum martyrum
20. ㎝ Spomienka sv. Eustacha a spoločníkov mučeníkov. Commemoratio s. Eustachii et sociorum martyrum
21. ➁ Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu. S. Matthæi, apostoli et evangelistæ
22. ㎝ Spomienka sv. Maurícia a spoločníkov mučeníkov. Commemoratio ss. Mauritii et sociorum martyrum
23. ㎝ Spomienka sv. Tekly, panny a mučenice. Commemoratio s. Theclæ, virginis et martyris
  ➂ Sv. Lina, pápeža a mučeníka. S. Lini, papæ et martyris
24. ➂ Sv. Gerarda, biskupa a mučeníka. S. Gerardus, episcopi et martyris
  ㎝ Spomienka Blahoslavenej Panny Márie de Mercede. Commemoratio Beatæ Mariæ Virginis de Mercede
25. Féria
26. ㎝ Spomienka sv. Cypriána a Justíny, panny, mučeníkov. Commemoratio ss. Cypriani et Justinæ, martyrum
27. ➂ Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov. S. Cosmæ et Damiani, martyrum
28. ➂ Sv. Václava, vojvodu a mučeníka. S. Wenceslai, ducis et martyris
29.➀ Posviacky chrámu sv. Michala Archanjela. In Dedicatione S. Michaëlis Archangelis
30. ➂ Sv. Hieronyma, kňaza, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Hieronymi, presbyteris, confessoris et ecclesiæ doctoris