November
Proprium de sanctis
1. ⓵ Sviatok Všetkých Svätých. In festo Omnium Sanctorum
2.➀ Spomienka všetkých zosnulých veriacich. In Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum [I. omša]
 ➀ Spomienka všetkých zosnulých veriacich. In Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum [II. omša]
 ➀ Spomienka všetkých zosnulých veriacich. In Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum [III. omša]
3. Féria
4. ➂ Sv. Karola Boromejského, biskupa a vyznávača. S. Caroli Episcopi et Confessoris
  ㎝ Spomienka sv. Vitála a Agrikolu, mučeníkov. Commemoratio ss. Vitalis et Agricolæ, martyrum
5. ➂ Sv. Imricha, vojvodu a vyznávača. S. Emericus, dux et confessoris
6. ➂ Sv. relikvií, ktoré sa nachádzajú v chrámoch diecézy
7. Féria
8. ㎝ Spomienka štyroch sv. korunovaných mučeníkov. Commemoratio ss. Quatuor Coronatorum Martyrum
9. ㎝ Spomienka sv. Teodora, mučeníka. Commemoratio s. Theodori, martyrum
  ➁ Posviacky hlavnej baziliky Najsvätejšieho Spasiteľa. In Dedicatione Archibasilicæ Ss. Salvatoris
10. ㎝ Spomienka sv. Tryfona, Respícia a Nymfy, panny, mučeníkov. Commemoratio ss. Tryphonis, Respicii et Nymphæ, virginis, martyrum
  ➂ Sv. Ondreja Avelínskeho, vyznávača. S. Andreæ Avellini, confessoris
11. ➂ Sv. Martina, biskupa a vyznávača. S. Martini, episcopi et confessoris
  ➀ Sv. Martina, biskupa a vyznávača, hlavného patróna diecézy. S. Martinus Turonensis, episcopi et confessoris
  ㎝ Spomienka sv. Mennu, mučeníka. Commemoratio s. Mennæ, martyrum
12. ➂ Sv. Martina I., pápeža a mučeníka. S. Martini I., papæ et martyris
13. ➂ Sv. Didaka, vyznávača. S. Didaci, confessoris
14. ➂ Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka. S. Josaphat, episcopi et martyris
15. ➂ Sv. Alberta Veľkého, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Alberti Magni, episcopi, confessoris et Ecclesiæ Doctoris
16. ➂ Sv. Gertrudy, panny. S. Gertrudis, virginis
17. ➂ Sv. Gregora Divotvorcu, biskupa a vyznávača. S. Gregorii Thaumaturgi, episcopi et confessoris
18. ➂ Posviacka bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov. In Dedicatione Basilicarum Ss. Apostolorum Petri et Pauli
19. ㎝ Spomienka sv. Ponciána, pápeža a mučeníka. Commemoratio s. Pontiani, papæ et martyrum
  ➀ Sv. Alžbety, vdovy, patrónky katedrálneho chrámu. S. Elisabeth, vidui
  ➂ Sv. Alžbety, vdovy. S. Elisabeth, viduæ
20. ➂ Sv. Félixa z Valois, vyznávača. S. Felicis de Valois, confessoris
  ➀ Výročie posviacky katedrálneho chrámu. Dedicationis ecclesiae cathedralis
21. ➂ Sviatok obetovania Blahoslavenej Panny Márie. In Præsentatione Beatæ Mariæ Virginis
22. ➂ Sv. Cecílie, panny a mučenice. S. Cæciliæ, virginis et martyris
23. ➂ Sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka. S. Clementis I., papæ et martyris
  ㎝ Spomienka sv. Felicity, mučenice. S. Felicitatis, martyrum
24. ➂ Sv. Jána z Kríža, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Ioannis a Cruce, confessoris et ecclesiæ doctoris
  ㎝ Spomienka sv. Chryzogona, mučeníka. Commemoratio s. Chrysogoni, martyrum
25. ➂ Sv. Kataríny, panny a mučenice. S. Catharinæ, virginis et martyris
26. ㎝ Spomienka sv. Petra Alexandrínskeho, biskupa a mučeníka. Commemoratio S. Petri Alexandrini, episcopi et martyrum
  ➂ Sv. Silvestra, opáta. S. Silvestri, abbatis
27. Féria
28. Féria
29. ㎝ Spomienka sv. Saturnina, mučeníka. Commemoratio s. Saturnini, martyris
30. ➁ Sv. Ondreja, apoštola. S. Andreæ Apostoli
  ➀ Sv. Andreja (Ondreja), apoštola, hlavného patróna diecézy. S. Andreae, apostoli, patroni principalis