Obrátení smerom k soche Panny Márie spievame:statie

Salve Regína mater misericórdiæ

 
Zdravas Kráľovná, Matka Milosrdenstva

Salve, Regína, mater misericórdiæ; vita, dulcédo et spes nostra, salve. Ad te clamámus éxsules fílii Hevæ. Ad te suspirámus geméntes et flentes in hac lacrimárum valle. Eja ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculcs ad nos convérte. Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

 

Zdravas, Kráľovná, Matka milosrdenstva, život, sladkosť i nádej naša, zdravas. K tebe voláme, vyhnaní synovia Evy. K tebe vzdycháme nariekajúci a plačúci v tomto slzavom údolí. A preto, orodovnica naša, obráť k nám milosrdné oči svoje, a po tomto putovaní ukáž nám Ježiša, požehnaný plod života svojho. Ó milostivá, ó dobrotivá, ó sladká Panna Mária.


V. Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix.
R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

 V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.

Orémus.
Omnípotens sempitérne Deus, qui gloriósæ Vírginis Matris Maríæ corpus et ánimam, ut dignum Fílii tui habitáculum éffici mererétur, Spiritu Sancto cooperánte, præparásti: da, ut, cujus commemoratióne lætámur; ejus pia intercessióne ab instántibus malis, et a morte perpétua liberémur.
Per eúndem Christum, Dóminum nostrum.
R. Amen.

 

Modlime sa.
V
šemohúci večný Bože, ktorý pôsobením Ducha Svätého pripravil si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie, aby zaslúžila si stať sa dôstojným príbytkom Syna tvojho: daj, aby na zbožnú prímluvu tej, z ktorej pamiatky sa tešíme; boli sme oslobodení od prítomných súžení a od večnej smrti.
Skrze tohože Krista, Pána nášho.
R. Amen.


V. Divínum auxílium máneat semper nobíscum.
R. Amen.

 

V. Pomoc Božia nech zostáva vždy s nami.
R. Amen.


Graduale Romanum

salve regina