Blízky je všetkým vzývajúcim Pán, všetkým, ktorí vzývajú ho úprimne. Nech moje ústa o Pánovej chvále hovoria, nech každé telo dobrorečí menu jeho svätému. Príď, Pane, nemeškaj! Zbav ťarchy hriechov ľud svoj izraelský.
Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu a všetko živé nech jeho sväté meno velebí navždy a naveky.
xxx