Toto evanjeliové čítanie je doplnkom požehnania, lebo začiatku evanjelia sv. Jána sa privlastňoval vždy osobitný sväteninový účinok, a preto ho používali ako text žehnania. Ale na konci sv. omše vhodne zvestuje tajomstvo vtelenia Syna Božieho a našej hodnosti dieťaťa Božieho. Kňaz ho číta na strane evanjelia, prítomní zatiaľ stoja.statie

In princípio erat Verbum. Initium sancti Evangélii secúndum Joánnem (Jn 1, 1-14)

 
Na počiatku bolo slovo. Začiatok sv. evanjelia podľa Jána.(Jn 1, 1-14)

S. Dominus vobiscum.
M. Et cum spiritu tuo.
 S. Pán s vami.
M. I s duchom tvojím.

Kňaz, miništranti i veriaci si pri nasledovných slovách urobia palcom znak kríža na čele, na perách a na ľavej strane hrudi (na srdci):

I nitium sancti Evangélii secúndum Joánnem.
M. Gloria tibi, Domine!
 Začiatok  sv. Evanjelia podľa Jána
M. Sláva tebe, Pane!

In princípio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in princípio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt: et sine ipso factum est nihil, quod factum est: in ipso vita erat, et vita erat lux hóminum: et lux in ténebris lucet, et ténebræ eam non comprehendérunt.
Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joánnes. Hic venit in testimónium, ut testimónium perhibéret de lúmine, ut omnes créderent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimónium perhibéret de lúmine.
Erat lux vera, quæ illúminat omnem hóminem veniéntem in hunc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognóvit. In própria venit, et sui eum non recepérunt. Quotquot autem recepérunt eum, dedit eis potestátem fílios Dei fíeri, his, qui credunt in nómine ejus: qui non ex sanguínibus, neque ex voluntáte carnis, neque ex voluntáte viri, sed ex Deo nati sunt

 

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bolo Slovo. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko, a bez neho nepovstalo vôbec nič, čo povstalo. V ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí. A toto svetlo svieti vo tme, no tma ho neprijala. Narodil sa istý človek, ktorého poslal Boh. Menoval sa Ján. On prišiel svedčiť, a to svedčiť o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlom, ale mal (iba) svedčiť o svetle. Bolo však aj pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na tento svet. Vo svete bolo a svet ním povstal, ale svet ho nepoznal. Do svojho vlastného prišlo, a jeho vlastní ho neprijali. Tým však, ktorí ho prijali, dal schopnosť stať sa dietkami Božími, tým totiž, ktorí veria v jeho meno, ktorí sa narodili nie z krvi, ani zo žiadosti tela, ani zo žiadosti muža, ale z Boha.


Spolu s kňazom pokľadne ľud na slová:

Et Verbum caro factum est A toto Slovo stalo sa telom

et habitávit in nobis: et vídimus glóriam ejus, glóriam quasi Unigéniti a Patre, plenum grátiæ et veritatis.

 a prebývalo medzi nami.  A my sme uzreli jeho slávu, a to slávu ako jednorodeného (Syna) Otcovho, plného milosti a pravdy.

M. Deo gratias.

 

R. Bohu vďaka!


Kňaz vezme do rúk kalich a pokloniac sa Sviatosti Oltárnej v tabernákulu alebo oltárnemu krížu, ako na začiatku omše, s prikrytou hlavou, sprevádzaný miništrantom, ktorý nesie omšovú knihu. Buď sa vracia do sakristie, modliac sa pieseň troch mládencov alebo spolu s veriacimi ešte zaspieva príslušnú mariánsku antifónu.

Graduale Romanum

evanjelium
 evanjelium interrogativa si terminatur
evanjelium ad libitum
evanjelium punctum
evanjelium tonus antiquior