Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Kto chce za mnou ísť, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto sa usiluje zachrániť svoj život, stratí ho; ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čože osoží človeku, keby získal aj celý svet, ale duši svojej by uškodil? Alebo čo dá človek v zámenu za svoju dušu? Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.[1]


[1] Mk 8, 31 – 9, 1. Lk 9, 22–27. Verše 27 a 28 hovoria o dvoch zjaveniach Syna človeka v jeho kráľovstve. V. 27 hovorí o kráľovstve, ktoré po poslednom súde odovzdá Syn Bohu Otcovi, v. 28 o Kristovom kráľovstve, ktoré sa ukáže s ruinami Jeruzalema. Niektorí zasa v. 28 vzťahujú na premenenie Pána, o ktorom je reč v nasledujúcej kapitole.

Vtedy riekol Ježiš svojim učeníkom: Jestli chce kto za mnou ísť, nech zapre sám seba a vezme svoj kríž[1] a nasleduje ma. Lebo kto bude chcieť zachrániť svoju dušu, ztratí ju[2]; kdežto kto ztratí svoju dušu pre mňa, nájde ju. Lebo čo je na plat človeku, keby celý svet získal, ale ujmu trpel by na svojej duši? Alebo, jakú výmenu, dá človek za svoju dušu[3]? Lebo Syn človeka prijde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi, a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.


[1] Príkazy kresťanské vyžadujú sebazaprenie.
[2] Kto hľadá pohodlie, zatratí dušu; kto ztratí pohodlie, spasí si dušu.
[3] Aby ju vykúpil z pekla.