310b - Slávna matka spasiteľa (iný nápev v čase vianočnom)
1. Slávna Marka Spasiteľa, Hviezda morská putujúcich; Brána nebies otvorená, buď pomocou padajúcich!
2. Zastaň nás, ó, milostivá,
– ktorá, keď si porodila, svojho Boha, Stvoriteľa, príroda sa zadivila.
3. Matka, ktorás' pred pôrodom – i po ňom
vždy panna bola; – oroduj vždy za nás hriešnych – tam, u nášho Spasiteľa.


V. Post partum, Virgo, invioláta permansísti.
R. Dei Génitrix, intercéde pro nobis.

 V. Po pôrode, Panna, nepoškvrnenou si ostala.
R. Rodička Božia, primlúvaj sa za nás.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine, méntibus nostris infúnde: ut, qui Angelo nuntiánte, Christi, Fílii tui, incarnatiónem cognóvimus; per passiónem ejus et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur.
Per eúndem Christum, Dóminum nostrum.
R. Amen.

 

Modlime sa.
M
ilosť svoju, prosíme, Pane, vlej do našich myslí: aby my, ktorí skrze zvestujúceho anjela poznali sme vtelenie Krista, Syna tvojho; skrze jeho umučenie a kríž boli sme privedení ku sláve vzkriesenia.
Skrze tohože Krista, Pána nášho.
R. Amen.


V. Divínum auxílium máneat semper nobíscum.
R. Amen.

 

V. Pomoc Božia nech zostáva vždy s nami.
R. Amen.