310a - Slávna matka spasiteľa (iný nápev v advente)
1. Slávna Marka Spasiteľa, Hviezda morská putujúcich; Brána nebies otvorená, buď pomocou padajúcich!
2. Zastaň nás, ó, milostivá,
– ktorá, keď si porodila, svojho Boha, Stvoriteľa, príroda sa zadivila.
3. Matka, ktorás' pred pôrodom – i po ňom
vždy panna bola; – oroduj vždy za nás hriešnych – tam, u nášho Spasiteľa.


V. Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
R. Et concépit de Spíritu Sancto.

 V. Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
R. A ona počala z Ducha Svätého.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine, méntibus nostris infúnde: ut, qui Angelo nuntiánte, Christi, Fílii tui, incarnatiónem cognóvimus; per passiónem ejus et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur.
Per eúndem Christum, Dóminum nostrum.
R. Amen.

 

Modlime sa.
M
ilosť svoju, prosíme, Pane, vlej do našich myslí: aby my, ktorí skrze zvestujúceho anjela poznali sme vtelenie Krista, Syna tvojho; skrze jeho umučenie a kríž boli sme privedení ku sláve vzkriesenia.
Skrze tohože Krista, Pána nášho.
R. Amen.


V. Divínum auxílium máneat semper nobíscum.
R. Amen.

 

V. Pomoc Božia nech zostáva vždy s nami.
R. Amen.