314 - Zdravas', Kráľovná
1. Zdravas', Kráľovná, Matka milosrdenstva;  život náš i sladkosť a nádej naša,  zdravas'!
2. K tebe voláme,  hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí, stenajúci, plačúci.
3. A preto teda,  Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči! 
4. A nám Ježiša, ktorý je požehnaný  plod života tvojho, tam vo večnosti  ukáž!
5. Ó, milostivá, a nad všetkých pobožná, ó, presladká Panna, Matka Božia, Mária!


V. Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix.
R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

 V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.

Orémus.
Omnípotens sempitérne Deus, qui gloriósæ Vírginis Matris Maríæ corpus et ánimam, ut dignum Fílii tui habitáculum éffici mererétur, Spiritu Sancto cooperánte, præparásti: da, ut, cujus commemoratióne lætámur; ejus pia intercessióne ab instántibus malis, et a morte perpétua liberémur.
Per eúndem Christum, Dóminum nostrum.
R. Amen.

 

Modlime sa.
V
šemohúci večný Bože, ktorý pôsobením Ducha Svätého pripravil si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie, aby zaslúžila si stať sa dôstojným príbytkom Syna tvojho: daj, aby na zbožnú prímluvu tej, z ktorej pamiatky sa tešíme; boli sme oslobodení od prítomných súžení a od večnej smrti.
Skrze tohože Krista, Pána nášho.
R. Amen.


V. Divínum auxílium máneat semper nobíscum.
R. Amen.

 

V. Pomoc Božia nech zostáva vždy s nami.
R. Amen.