V tejto časti sa spájajú pozemskí pútnici s anjelskými chórmi do spoločného chválospevu na trikrát svätého Boha. Kňaz sa modlí Sanctus s diakonom a subdiakonom sklonený. Chór spieva len prvú časť; Benedictus zaspieva iba po premenení. Ľud si kľakne už na konci prefácie po slovách una voce dicentes.

Miništrant na každé sanctus, trikrát zvoní.klacanie

Sanctus

 
Trojsvätý

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth.
Pleni sunt coeli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus, qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.
 Svätý, svätý, svätý Pán Boh zástupov.
Plné sú nebesia a zem slávy tvojej.
Hosana na výsostiach.
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Hosana na výsostiach.

Po tejto časti sa začína kánon. Zostávame kľačať.klacanie

Graduale Romanum: Ordinarium Missæ IV. Cunctipotens Genitor Deus Späť

ordo 04 sanctus

Graduale Romanum: Ordinarium Missæ V. Kyrie magnæ Deus potentiæ Späť

ordo 05 sanctus

Graduale Romanum: Ordinarium Missæ VI. Kyrie Rex Genitor Späť

ordo 06 sanctus

Graduale Romanum: Ordinarium Missæ VII. Kyrie Rex splendens Späť

ordo 07 sanctus

Graduale Romanum: Ordinarium Missæ VIII. de Angelis Späť

ordo 08 sanctus