Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný apoštol, vyvolený hlásať Božiu blahozvesť, ktorú Boh v Písmach svätých prostredníctvom prorokov prisľúbil o svojom Synovi, ktorý sa mu narodil podľa tela zo semena Dávidovho, ktorý však svojou mocou, Duchom svätosti a zmŕtvychvstaním bol predurčený Syn Boží, Ježiš Kristus, Pán náš. Skrze neho sme prijali milosť apoštolského poslania pre všetky národy, aby sme ich priviedli k poslušnosti viery, na (oslávenie) jeho mena. A medzi nimi ste aj vy, povolaní Ježiša Krista, Pána nášho.
Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola, vybraný hlásať Božie evanjelium, ktoré Boh vopred prisľúbil vo Svätých písmach a skrze svojich prorokov o svojom Synovi, ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho rodu a podľa Ducha svätosti od vzkriesenia z mŕtvych je ustanovený v moci ako Boží Syn, o Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Skrze neho sme dostali milosť a apoštolský úrad, aby na slávu jeho mena poslušne uverili všetky národy; k nim patríte aj vy, povolaní Ježišom Kristom.
xxx