Pomôž, Pane, Bože náš, a sosbieraj nás z pohanov, aby sme tvoje sväté meno oslavovali, aby tvojou chválou sme sa honosili. Ty, Pane, si náš Otec a Vykupiteľ. Tvoje meno je od večnosti. O Pánovej chvále nech moje ústa hovoria, nech každé telo dobrorečí menu jeho svätému.
Zachráň nás, Pane, Bože náš, a zhromaždi nás z krajín pohanských, aby sme mohli tvoje sväté meno velebiť a tvojou slávou sa honosiť. Ty, Pane, si náš otec, máš meno: vykupiteľ náš pradávny. Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu a všetko živé nech jeho sväté meno velebí navždy a naveky.
xxx