V tejto časti sa spájajú pozemskí pútnici s anjelskými chórmi do spoločného chválospevu na trikrát svätého Boha. Kňaz sa modlí Sanctus s diakonom a subdiakonom sklonený. Chór spieva len prvú časť; Benedictus zaspieva iba po premenení. Ľud si kľakne už na konci prefácie po slovách una voce dicentes.

Miništrant na každé sanctus, trikrát zvoní.klacanie

Sanctus

 
Trojsvätý

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth.
Pleni sunt coeli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus, qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.
 Svätý, svätý, svätý Pán Boh zástupov.
Plné sú nebesia a zem slávy tvojej.
Hosana na výsostiach.
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Hosana na výsostiach.

Po tejto časti sa začína kánon. Zostávame kľačať.klacanie

Graduale Romanum: Ordinarium Missæ XVIII. Deus Genitor alme Späť

ordo 18 sanctus