Za onoho času povedal Ježiš zástupom toto podobenstvo: Kráľovstvo nebeské sa podobá človekovi, ktorý dobré semeno zasial na svoju roľu. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial kúkoľa medzi pšenicu a odišiel. Keď už siatina vyrástla a začala do klasu vyháňať, vtedy sa ukázal aj kúkoľ. Tu prišli sluhovia k hospodárovi a pýtali sa ho: Pane, či si nezasial na svoju roľu dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ? On im odpovedal: Človek-nepriateľ to urobil. A keď sa sluhovia (ďalej) pýtali: Chceš, aby sme išli a vysbierali ho? - odpovedal im: Nie, aby ste azda pri sbieraní kúkoľa nevytrhali spolu s ním aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čas žatvy vydám rozkaz svojim žencom: Posbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, čistú pšenicu však shromaždite do mojej stodoly!
Predniesol im aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá človeku, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: »Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ?« On im vravel: »To urobil nepriateľ.« Sluhovia mu povedali: »Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?« On odpovedal: »Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.«“[1]
[1] Podobenstvo o kúkoli má iba Mt. Odpovedá v ňom na otázku o pôvode zla a o zmysle zla v Cirkvi a vo svete.

Iné podobenstvo predložil im a riekol: Podobné je kráľovstvo nebeské človeku, ktorý si zasial na roľu dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ a prisial kúkoľa medzi pšenicu a odišiel. A keď bylina vyrástla a vydala úrodu, vtedy sa objavil i kúkoľ. Tu pristúpili sluhovia hospodárovi a riekli mu: Pane, či si nezasial na svoju roľu dobrého semena? Kde sa vzal teda kúkoľ? I riekol im: Nepriateľský človek to spravil. Tu riekli mu sluhovia: Chceš, aby sme išli a posbierali ho? I povedal: Nie, aby ste snáď pri sbieraní kúkoľa nevytrhali spolu s ním i pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy, a v čas žatvy poviem žencom: Posbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopkov, aby sa spálil, pšenicu však shromaždite mi do stodoly.