Prijali sme, Bože, tvoj blahodar stred tvojho chrámu. Tak ako tvoje meno, Bože, tak aj chvála tvoja preniká zemské končiny, pravica tvoja plná je spravodlivosti. Veľký je Pán a chválitebný veľmi, v meste Boha nášho, na vrchu jeho svätom.
Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu. Ako tvoje meno, Bože, tak aj tvoja sláva šíri sa až do končín zeme; tvoja pravica je plná spravodlivosti. Veľký je Pán a hoden každej chvály v meste nášho Boha.

Prijali sme, Bože, tvoju milosť prostred tvojho chrámu.[1] Podľa tvojho mena, Bože, tak i tvoja chvála, až do končín zeme: spravodlivosti je plná pravica tvoja. Veliký je Pán, a chválitebný-veľmi, v meste Boha našeho, na hore jeho svätej.[2]


[1] Kde sme ťa prosili o pomoc.
[2] Menovite má sa chváliť v Jeruzaleme na hore Sion.