Toto hovorí Pán Boh: Hľa, ja pošlem svojho anjela a pripraví predo mnou cestu. I zaraz príde do svojho chrámu panovník, ktorého vy hľadáte, a anjel smluvy, ktorého si žiadate. Hľa, príde, hovorí Pán zástupov, a ktože vydrží deň jeho príchodu, a kto obstojí, keď sa zjaví? Veď on je ako roztápajúci oheň a ako zelina práčov. I zasadne si a bude vytápať a čistiť striebro; a vyčistí synov Léviho a precedí ich ako zlato a striebro, takže budú prinášať Pánovi obety v spravodlivosti. Vtedy sa Pánovi zapáči obeta Judu a Jeruzalema ako v dňoch dávnych, ako v rokoch predošlých, hovorí všemohúci Pán.

Hľa, ja pošlem svojho anjela a pripraví predo mnou cestu. I zaraz príde do svojho chrámu Panovník, ktorého vy hľadáte, a anjel zmluvy, ktorého si žiadate. Hľa, príde, hovorí Pán zástupov – a ktože vydrží deň jeho príchodu, kto obstojí, keď sa zjaví? Veď on je ako roztápajúci oheň a ako zelina práčov. I sadne si a bude vytápať a čistiť striebro; a vyčistí synov Léviho. Prečistí ich ako zlato a striebro, takže budú prinášať Pánovi obety v spravodlivosti. Vtedy sa Pánovi zapáči obeta Júdu a Jeruzalema ako v dňoch dávnych, ako v rokoch predošlých.[1]


[1] Na žaloby, že na svete zavládol zločin, prisľubuje Boh Mesiáša, ktorému príde predchodca pripraviť cestu; porov. Iz 40,3; Mt 11,10; Lk 7,27. Mesiáš oslávi svoj chrám (porov. Ag 2,7) a prevedie mravnú očistu. Z akejsi zeliny, zvanej bórit, pripravovali práči lúh; porov. Jer 2,22. O podobnej, ku vytápaniu kovu prirovnanej mravnej očiste porov. Iz 1,25; Jer 6,27; Ez 22,20. Mesiáš sa volá anjelom, poslom zmluvy, lebo uzavrel novozákonnú zmluvu medzi Bohom a novým Božím národom. Dosť jasne sa v tejto stati naznačuje aj božstvo Mesiáša: Boh hovorí, že pošle pred sebou predchodcu, stotožňuje sa teda s Mesiášom, ktorý má prísť do svojho chrámu. Mesiáš predovšetkým ustanoví čistú obetu; o tej pozri 1,11.

Hľa, ja posielam posla môjho, aby pripravil cestu pred tvárou mojou.[1] A hneď príde do chrámu svojho Panovník[2], ktorého vy hľadáte, a anjel smluvy[3], ktorého vy chcete. Hľa, príde, hovorí Pán zástupov:[4] Ale kto môže pochopiť deň príchodu jeho, a kto obstojí, keď sa ukáže?[5] Lebo on je ako oheň rozpúšťajúci, a ako bylina valkárov. A sadnúc  rozpúšťať bude a prečisťovať striebro, a prečistí synov Leviho,[6] a precedí ich ako zlato, a ako striebro, a budú Pánovi obetovať obety v spravodlivosti. A ľúbiť sa bude pánovi obeta Judova a Jeruzalema, ako za dní pred vekami a ako za rokov starodávnych.[7]


[1] Ktorý upozorní ľud a pripraví k príchodu svojmu. Tento posol bol sv. Ján krstiteľ, ako to sám Spasiteľ dotvrdzuje. Mat. 11, 10; Mark. 12; Luk. 7, 27.
[2] Mesiáš viď Agg. 2.
[3] Anjel Boží, čiže vykupiteľ, ktorý prinesie novú smluvu (Jer. 31, 31; Izai. 49, 8.)
[4] Mat. U, 10; Luk. 1 , 1 7
[5] Ktože pochopí dobrodenie a požehnanie dňa toho? Čas príchodu Mesiášovho bol spasonosný, ale zároveň hrozný pre tých, ktorí neveria v ňom.
[6] Súd začína sa pri dome Božom, u tých, ktorí mali byť iným za príklad a obraz.
[7] Srovn. Izai. 1, 26. Vo svätej omši modlí sa kňaz: Ako si milostive prijať ráčil dary svojho spravodlivého syna Ábela a obetu nášho praotca Abraháma.