Za onoho času zvolal Ježiš svojich dvanástich učeníkov a začal ich vysielať po dvoch a dal im moc nad nečistými duchmi. Prikázal im tiež, aby si okrem palice ničoho nebrali na cestu, ani chleba, ani kapsu, ani peňazí do opaska, ale aby sa obuli do sandálov, neobliekali si však dvoje šiat. I hovoril im: »Kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam až do svojho odchodu. A kde by vás neprijali, ani vás nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste prach zo svojich nôh na svedectvo proti nim.« Odišli teda a hlásali pokánie. Vyháňali mnoho zlých duchov, veľa chorých pomazali olejom a uzdravili ich.
Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu, ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.
xxx