Bratia! Keď sa teraz schádzavate na niektorom mieste, už to nie je požívaním Pánovej večere! Každý si totiž pri týchto hodoch predkladá svoju večeru, a potom je jeden lačný, a iný zasa opitý. Nemáte azda vlastných domov, kde by ste jedli a pili? Alebo chcete zneuctiť Cirkev Božiu a zahanbiť tých, ktorí nič nemajú? Čo vám na to povedať? Mám vás pochváliť? Za toto vás nepochválim! Ja som totiž prijal od Pána náuku, ktorú som vám aj odovzdal: Pán Ježiš v ten večer, keď bol zradený, vzal chlieb a keď vykonal modlitby dobrorečenia, lámal ho a povedal: Vezmite a jedzte! Toto je telo moje, ktoré sa za vás obetuje! Toto čiňte na moju pamiatku! Podobne vzal po večeri aj kalich a povedal: Tento kalich je nová smluva v mojej krvi! Kedykoľvek ho budete piť, čiňte to na moju pamiatku! Vždy teda, keď jete tento chlieb a pijete tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, dokiaľ on sám nepríde. Preto ktokoľvek by nehodne jedol tento chlieb, alebo pil tento kalich Pána, previní sa proti telu a krvi Pána. Nech sa teda každý najsamprv skúma a len tak nech je z tohto chleba a pije z tohto kalicha. Lebo kto nehodne je a pije, ten si je a pije odsúdenie, pretože nerozoznáva telo Pánovo. Preto je medzi vami mnoho slabých a chorých, ba aj zosnulých je dosť. Keby sme sami seba súdili, neboli by sme súdení. No Pán nás súdi a tak napravuje, aby sme neboli odsúdení s týmto svetom.
Keď sa teda schádzate, nie je to požívanie Pánovej večere, lebo každý si hneď vezme a zje svoju večeru a potom jeden je hladný a druhý opitý. Nemáte vari domy, kde môžete jesť a piť? Alebo opovrhujete Božou cirkvou a chcete zahanbiť tých, čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás chváliť? Za toto vás nepochválim. Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.“ Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.“ A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí umierajú. Keby sme súdili sami seba, neboli by sme súdení. Ale keď sme súdení, Pán nás napráva, aby sme neboli odsúdení s týmto svetom.
xxx