Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že mu prišla hodina odísť s tohto sveta k Otcovi, a keďže miloval svojich, ktorí boli na tomto svete, až do konca im preukazoval svoju lásku. Večerali a diabol už bol vnukol do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil. Tu Ježiš, vedomý toho, že mu Otec všetko dal do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu ide, vstal od večere, sobliekol si vrchné rúcho, vzal si zásteru a opásal sa ňou. Potom nalial vody do umyváka a začal umývať nohy učeníkom a utierať zásterou, ktorou bol opásaný. Prišiel až k Šimonovi Petrovi. Ale Peter sa ozval: Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal: Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale potom pochopíš! Peter mu odporoval: Pane, ty mi nikdy nebudeš nohy umývať! Ježiš mu však pohrozil: Ak ťa neumyjem, nebudeš mať so mnou podielu! Tu mu povedal Šimon Peter: Pane, teda nielen nohy, ale aj ruky a hlavu! Ježiš mu hovoril: Kto sa okúpal, potrebuje si iba nohy umyť, lebo je inak celý čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci! Vedel totiž, kto ho zradí, preto vravel: Nie všetci ste čistí! Keď im umyl nohy a obliekol si vrchné rúcho, znova si sadol a hovoril im: Chápete, čo som vám urobil? Vy ma voláte Učiteľom a Pánom, a dobre hovoríte, lebo tým som. Keď teda ja, Pán a Učiteľ, umyl som vám nohy, aj vy ste povinní navzájom si umývať nohy! Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som vám ja urobil.
Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu dal Otec do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: „Pane, ty mi chceš umývať nohy?“ Ježiš mu odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš.“ Peter mu povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“ Ježiš mu odpovedal: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.“ Šimon Peter mu vravel: „Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!“ Ježiš mu na to: „Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci.“ Vedel totiž, kto ho zradí, – preto povedal: „Nie všetci ste čistí.“ Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete: »Učiteľ« a: »Pane« a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.
xxx