Toto hovorí Pán, Boh: Vypučí ratolesť z Jeseho pňa a z jeho koreňov výhonok vykvitne. A spočinie na ňom duch Pánov: Duch múdrosti a rozumu. Duch rady a sily. Duch poznania a bohabojnosti a naplní ho bázeň Pánova. Nie podľa zdania očú bude súdiť, ani podľa počutia karhať, ale bude súdiť v pravde malučkých a rozhodovať priamosťou v prospech krotkých zeme. I porazí zem prútom svojich úst a dychom svojich perí usmrtí zlosyna. A pravda bude pásom jeho bedier a vernosť opaskom jeho drieku.
Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti; a naplní ho bázeň pred Pánom. Nie podľa zdania očí bude súdiť, ani podľa počutia karhať, ale v pravde bude súdiť maličkých a rozhodovať priamosťou v prospech krotkých zeme. I porazí zem prútom svojich úst a dychom svojich perí usmrtí zlosyna. Pravda bude pásom jeho bedier a vernosť opaskom jeho drieku.
xxx