Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom toto podobenstvo: Istý človek pri svojom odchode povolal sluhov, aby im (do správy) odovzdal svoj majetok. Jednému dal päť talentov, inému dva a tretiemu jeden, každému podľa jeho schopnosti. A hneď potom odcestoval. Tu ten, č0 dostal päť talentov, odišiel, kupčil s nimi a získal iných päť. Podobne i ten, ktorý dostal iba dva talenty, získal ďalšie dva. No ten, čo dostal iba jeden talent, odišiel a zakopal ho do zeme a tak ukryl peniaz svojho pána. Po dlhom čase však navrátil sa pán týchto sluhov a kázal im vyúčtovať. I prišiel ten, ktorý dostal päť talentov, priniesol so sebou iných päť talentov a povedal: Pane, päť talentov si mi odovzdal, a hľa, ešte iných päť som získal. Jeho pán mu povedal: Správne, sluha dobrý a verný! Keďže si bol nad málom verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi do radosti svojho pána! Potom prišiel i ten, čo dostal dva talenty, a povedal: Pane, dva talenty si mi odovzdal, a hľa, ešte iné dva som získal. Jeho pán mu povedal: Správne, sluha verný a dobrý! Keďže si bol nad málom verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi do radosti svojho pána!
Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: »Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.« Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.« Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: »Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.« Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«

Totižto tak[1], ako človek, keď odchádzal preč, zavolal svojich sluhov a odovzdal im svoj majetok. A jednému dal päť hrivien, inému zas dve a inému jednu, každému podľa jeho schopnosti, a hneď odcestoval. Tu odišiel ten, ktorý dostal päť hrivien, kupčil s nimi a získal päť iných. Podobne i ten, ktorý dostal dve, vyzískal dve iné. Ale ten, ktorý dostal jednu, odišiel, zakopal ju do zeme a skryl peniaze svojho pána. A po dlhom čase prišiel pán tých sluhov, a robil s nimi počet. I pristúpil ten, ktorý dostal päť hrivien, priniesol iných päť hrivien a riekol: Pane, päť hrivien si mi odovzdal, hľa, iných päť vyše toho som získal. Riekol iuu jeho pán: Dobre, sluho dobrý a verný; že si nad málom bol verný, nad mnohým ťa ustanovím: vojdi do radosti svojho Pána. Tu pristúpil i ten, ktorý dostal dve hrivny a riekol: Pane, dve hrivny si mi odovzdal, hľa, iné dve som získal. Riekol mu jeho pán: Dobre, sluho dobrý a verný; že si nad málom bol verný, nad mnohým ťa ustanovím: vojdi do radosti svojho Pána.


[1] Tak to bude vtedy.