Nedeľa III. pôstna

In: KÖRPER, K.: Prameň z Boha. Modlitebná, obradná, omšová, rozjímačná a poučná kniha pre vzdelaných katolíkov. Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1948. Nihil obstat. Dr. Josephus Szombath, cenzor dioec. Imprimi potest. Nr. 10.228/1942. Tyrnaviae, die 28. Novembris 1942, Dr. Paulus Jantausch, Eppus, Admin. Apostolicus.


Keď už robí Ježiš dobré, keď uzdravuje, keď jeho Cirkev prekvitá, keď v nej ľudia nachádzajú pravý život a potechu, — a to všetko vysvetľovať podľa takých metód, ktoré predstavujú Krista ako celkom prirodzený zjav, bez slávožiary božstva a mesiášstva: to je heslom všetkých, ktorí nechcú veriť Kristovi. Židom, čo boli svedkami zázrakov Ježišových, vyhovela výhovorka s Belzebubom, dnešným Antikristom slúži moderná psychológia, okultné vedy, materializmom presiaknutá prírodoveda aby popierali všetku nadprirodzenosť v súvislosti s Kristovou postavou. Kristus je láskavý, trpezlivo vysvetľuje, vyloží zjavnú mýlku. Niektorí sa dajú presvedčiť, iní zostávajú tvrdošijne pri svojom. Aj my máme apologetiku, dokazujeme rozumnosť svojej viery, máme dôkazy pre jestvovanie Boha, že Ježiš žil a Cirkev založil. No kto nemá pre duchovný svet zmyslu, kto z prekliatej hmotnosti vymotať sa nevie, ten v týchto otázkach zostáva vždy bližší psychickému stavu zvieraťa, kde je táto neschopnosť pre vyšší život prirodzená, než duševnému vývoju veriaceho človeka. Tomu je márna každá apologetika. Ale kde je náchylnosť na vyššie ponímanie vecí, tam môže byť nádej, že nemý diabol opustí človeka a ozve sa v ňom — Slovo.

Kristus ostro rozdeľuje duchovný svet na dve ríše: na ríšu Božiu a na ríšu satanovu. Tieto dve ríše bojujú o dušu človeka. Kristus a satan stoja proti sebe. Netreba zapierať satana, ani jeho peklo. Mnohí ho nevidia, lebo ho majú v sebe. Satan jestvuje a nezaháľa. Kto má oči, vidí to a skusuje. Blažený ten, z ktorého Kristus, jeho kňazi alebo jeho ustanovizne vyženú satana i jeho dielo: hriech a neduhy, a zas nešťastní tí, z ktorých satan, jeho pomocníci, jeho školy a učeníci vyženú Boha. Jedno je isté: Kristus a jeho ríša sú silnejší. Satan ozbrojene stráži svoju korisť, ale od neho silnejší Ježiš ho premôže. Majme teda dôveru a vieru.

Kristus nestrpí ľudí na dve strany. Alebo je niekto katolík, Kristov človek, alebo nie. To pokuľhávanie na každú stranu, to z polovice kresťanské, z polovice pokrokárske rúcho, to je satanovo dielo. Tí duševní všadeboli, ktorí chcú byť milými a vzácnymi na všetky strany, ba aj tí takzvaní neutrálni ľudia, ktorí sa prísnou objektivitou usilujú zachovávať svoju duševnú tuposť a ľahostajnú bezobsažnosť, sú len predvojom na tamtej strane. Môžu byť diplomatmi, ale nezastupujú ríšu Božiu.

Nesmiem si zakladať na svojej zachovalosti alebo na domnelej stálosti v čnostiach. Tým menej na svojej duševnej náprave. Pokušenia môžu byť ešte silnejšie než kedysi, a môj pád bude tým hroznejší. Modliť sa a mať dôveru v milosť Božiu!

Mária bola matka Ježišova. Bola mu celkom blízka. Správne ju chválila biblická žena ako blahoslavenú. A tu nás Pán Ježiš hneď upozorňuje, kto mu je najbližší, kto je s ním úzko spojený: ten, kto počúva a zachováva slovo Božie, človek nábožný. To je podstata všetkej spojitosti s Ježišom.