Nedeľa I. po Veľkej noci. Biela nedeľa

In: KÖRPER, K.: Prameň z Boha. Modlitebná, obradná, omšová, rozjímačná a poučná kniha pre vzdelaných katolíkov. Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1948. Nihil obstat. Dr. Josephus Szombath, cenzor dioec. Imprimi potest. Nr. 10.228/1942. Tyrnaviae, die 28. Novembris 1942, Dr. Paulus Jantausch, Eppus, Admin. Apostolicus.


»Pax vobis!« Pokoj vám — to nie je len Kristov pozdrav, ale aj jeho program, ktorý znel už nad betlehemskou maštaľkou. To je jeho dedičstvo nám. Veď na poslednej večeri povedal učeníkom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie ako svet dáva, dávam vám (ho).“ Svet dáva pokoj len ústami, ako formalitu, ako konvenčné želania, ale skutočne ho dať nemôže, lebo je sám plný nepokojov, nesvárov a nervozity. Kristov pokoj spočíva v jeho stálom spojení s Bohom Otcom. Tento Ježišov pokoj požíva ten, ktorý je s Kristom spojený a tak priamo zakotvený v Bohu samom. Ja si musím pomaly nadobúdať tento pokoj Kristov, aby nenastali medzery v mojom duševnom živote. Kristov pokoj sa nedá vyrušiť ani nezdarom, ani nešťastím a chorobou, lebo tieto veci sú pojaté do pojmu pokoja Kristovho, kým v pokoji, ktorý si predstavuje svet, sú tieto veci opakom duševnej harmónie.

Najväčší nepokoj robí hriech. Rozvracia dušu. Preto dáva dnes Kristus apoštolom svojim plnú moc oslobodzovať ľudí od hriechu, rozhrešovať. „Ktorým odpustíte, odpúšťajú sa im...“ Na kríži vykonal veľké dielo: zmieril Boha s človekom, a teraz, keď kto ľutuje svoj hriech, rozhreší ho slovo kňazovo. Rozhostí sa v jeho duši nový pokoj, nová úľava. Pax ... Toto slovo má vo sviatosti pokánia zasa iný, vážny význam: oslobodenie od duševnej ťarchy. Tiež Kristov pokoj, ktorého svet dať nemôže. Ja musím mať aj tento pokoj, preto vďačne nastupujem cestu ku spovednici.

„Blahoslavení sú tí, čo nevideli a uverili.” Viera nie je bezprostredná vedomosť, ale veľká čnosť. Zakladá sa na dôvere voči Bohu a Cirkvi, na poslušnosti, na podrobení vôle a rozumu. A to nie otrocky ale slobodne. Pre túto vôľu, za pravdu pokladať to, čo Cirkev učí ako Božie zjavenie, je viera záslužnou čnosťou, ktorá vrcholí v pevnom presvedčení a v konzekventnej životospráve.