Nedeľa V. po Veľkej noci

In: KÖRPER, K.: Prameň z Boha. Modlitebná, obradná, omšová, rozjímačná a poučná kniha pre vzdelaných katolíkov. Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1948. Nihil obstat. Dr. Josephus Szombath, cenzor dioec. Imprimi potest. Nr. 10.228/1942. Tyrnaviae, die 28. Novembris 1942, Dr. Paulus Jantausch, Eppus, Admin. Apostolicus.


Zasa turíčna predzvesť. Ako sa kedysi apoštoli modlitbou chystali na prijatie Ducha Svätého, tak aj ja sa musím modliť, aby som vhodne prijal turíčnu milosť. Modliť sa... Keď sa podrobujem v mysli Stvoriteľovi, keď Ho uznávam za svojho pána, vtedy sa modlím. Keď vidím v Bohu svojho láskavého a starostlivého Otca, keď prechádza cez moje srdce teplý cit detskej lásky a dôvery pri myšlienke na Boha, vtedy sa ešte lepšie modlím. A keď uznajúc svoju závislosť a slabosť, obraciam sa priamo na Boha v pevnom presvedčení, že pozná každú moju myšlienku a každú moju žiadosť, keď si žiadam od Neho plnosť života, posvätenú vôľu, pomoc milosti, ba aj niečo hmotné, zdravie, kus istého chleba; poctivého, keď mu odporúčam seba, svojich, alebo keď Ho kajúcne prosím o odpustenie, a keď to všetko robím v mene Ježišovom, vtedy sa modlím najlepšie.

Som inteligentný človek. Mám duševné nároky zhovárať sa s múdrymi ľuďmi, počúvať ich, s nimi sa poradiť. Opravdivý inteligent hľadá spoločnosť najvyššieho inteligenta, Boha. Modlí sa. Medituje. Pokorí sa. Modlitba je výkon vyššej inteligencie.

V mene Ježišovom sa mám modliť. To znamená úzku spojitosť s Ježišom, stav milosti, lebo ináč nemôžem sa odvolávať na neho. To znamená modliť sa tak, ako sa on modlil: žiadať tie šľachetné veci, ktoré môžu zdokonaľovať dušu moju, a mať pritom tú Kristovu pokoru: „Nie moja vôľa, ale Tvoja nech sa stane.“ To je tak správne. Keď už raz veríme v Boha, tak sa mu klaniame ako vševedúcemu a všemohúcemu. On iste lepšie vie, než ja sám, čo mi treba, a čo mi bude na úžitok. Veď čo je môj horizont v porovnaní s Bohom! Moje meno je: obmedzenosť. Obmedzenosť v čase, v priestore, v tele i v ume. A Božie meno je: nekonečnosť. Postavím tieto dva pojmy proti sebe, a modlitba je hotová tá dobrá, pokorná, do Božej vôle oddaná modlitba, modlitba v mene Ježišovom.

Možno, že ani ja som doteraz nepýtal nič v mene Ježišovom. Nemodlieval som sa. Alebo ma zdržuje hriech. To je škoda, ktorú treba nahradiť. Pripravím dušu svoju na život modlitby.

Modlitba a viera patria dovedna. „Veríme, že si od Boha vyšiel.“ Kto sa modlí, nadobudne pevnejšiu vieru, a kto má vieru, ten sa modlí. Modlím sa aj preto, aby som poznal svoju vieru. Kristus hovorí otvorene, nemá tajnosti. Pridám sa mu otvorene.